Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

MALUCH edycja 2016

Informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odstąpił od egzekwowania realizacji obowiązku umieszczania informacji o korzystaniu z dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2016" na terenie dofinansowanej instytucji (pkt 8.3 tiret 3 programu).

W dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił – konkurs "MALUCH - edycja 2016" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Na Program w 2016 roku MPiPS przeznaczyło kwotę 151 000 000 zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program "MALUCH" realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zl - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.
 • Moduł 2:
  - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu "MALUCH";
  - dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

        Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3.

 • Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Na moduł 3 przeznacza się 11 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r.

Termin składania ofert:

 • moduł 1 - do dnia 1 lutego 2016 r.;
 • moduł 2 - do dnia 12 stycznia 2016 r.;
 • moduł 3 - do dnia 1 lutego 2016 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu (odpowiednio do modułu) w formie papierowej oraz w formie elektronicznej:

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: "Oferta na konkurs MALUCH 2016" na adres:

Wydział Programów Europejskich i Rządowych
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

lub złożyć osobiście w kancelarii LUW.

Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: wpisując w temacie odpowiednio:

 • Dla modułu 1: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 1 - nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta";
 • Dla modułu 2:
  - w przypadku gmin: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 2 - nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta";
  - w przypadku podmiotów niegminnych: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 2 - nazwa_gminy - skrócona_nazwa_podmiotu_którego_ dotyczy_oferta";
  - w przypadku uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 2 - nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni", a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu _współpracującego".
 • Dla modułu 3: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni", a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu_współpracującego".

W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji (wzór do pobrania)

W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią (moduł 2 i 3).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: www.zlobki.mpips.gov.pl,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

w terminie:
-        dla modułu 1 - do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;
-        dla modułu 2 - do dnia 3 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;
-        dla modułu 3 - do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:
-        przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
-        przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016".

Formy wniesienia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy realizowanej w ramach programu "Maluch - edycja 2016" - moduł 2b i 3.

Informujemy, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów w ramach modułu 2b i 3 może być wnoszone według wyboru Podmiotu w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 2. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym,
 3. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 4. gwarancja bankowa,
 5. gwarancja ubezpieczeniowa,
 6. weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
 7. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 8. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
  o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

W województwie lubuskim do Programu w ramach modułu 2 zakwalifikowano łącznie 45 instytucji, w tym:

 • w ramach podmiotów gminnych zakwalifikowano oferty dotyczące 7 instytucji,
 • w ramach podmiotów niegminnych zakwalifikowano oferty dotyczące 38 instytucji.

Wnioskowana zbiorcza kwota dotacji wyniosła 4.939.900,00 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, iż termin ogłoszenia wyników w ramach modułu 2 został przesunięty na dzień 3 lutego br.

W związku z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań w ramach programu "Maluch - edycja 2016" moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH” oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki prowadzonych przez podmioty niegminne), uległa zwiększeniu kwota dotacji przeznaczona na obniżenie miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko do kwoty 208,00 zł.

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Program Maluch - edycja 2016 [ 36 ]
Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 1) Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 1) 2015-12-22 14:21
Jacek Włodarczak
37.5KB Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 1) pobierz
Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 3) Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 3) 2016-01-04 11:43
Jacek Włodarczak
37.5KB Harmonogram rzeczowo - finansowy do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 3) pobierz
Informacja o zwiększeniu kwoty dotacji Maluch 2016 - moduł 2 Informacja o zwiększeniu kwoty dotacji Maluch 2016 - moduł 2 2016-02-19 12:39
Jacek Włodarczak
290.35KB Informacja o zwiększeniu kwoty dotacji Maluch 2016 - moduł 2 pobierz
Kwalifikowalność podatku VAT Kwalifikowalność podatku VAT 2016-02-05 14:52
Jacek Włodarczak
25.5KB Kwalifikowalność podatku VAT pobierz
Lista beneficjentów dodatkowych środków w konkursie MALUCH 2016 Lista beneficjentów dodatkowych środków w konkursie MALUCH 2016 2016-09-29 12:14
Jacek Włodarczak
16.7KB Lista beneficjentów dodatkowych środków w konkursie MALUCH 2016 pobierz
Lista ofert odrzuconych ze względów formalnych w ramach modułu 1 Lista ofert odrzuconych ze względów formalnych w ramach modułu 1 2016-02-16 14:12
Jacek Włodarczak
11.28KB Lista ofert odrzuconych ze względów formalnych w ramach modułu 1 pobierz
LISTA OFERT ODRZUCONYCH ZE WZGLĘDÓW MERYTORYCZNYCH W RAMACH MODUŁU LISTA OFERT ODRZUCONYCH ZE WZGLĘDÓW MERYTORYCZNYCH W RAMACH MODUŁU 2016-01-26 11:46
Marcin Jastrzębski
11.29KB LISTA OFERT ODRZUCONYCH ZE WZGLĘDÓW MERYTORYCZNYCH W RAMACH MODUŁU pobierz
Lista podmiotów objętych umowami zawartymi w ramach programu "MALUCH - edycja 2016" - moduł 2 Lista podmiotów objętych umowami zawartymi w ramach programu "MALUCH - edycja 2016" - moduł 2 2016-05-11 10:27
Jacek Włodarczak
281.5KB Lista podmiotów objętych umowami zawartymi w ramach programu "MALUCH - edycja 2016" - moduł 2 pobierz
MALUCH 2016 - Zalacznik 1 MALUCH 2016 - Zalacznik 1 2015-12-18 12:41
Jacek Włodarczak
134.5KB MALUCH 2016 - Zalacznik 1 pobierz
MALUCH 2016 - Zalacznik 2a MALUCH 2016 - Zalacznik 2a 2015-12-18 12:42
Jacek Włodarczak
131.5KB MALUCH 2016 - Zalacznik 2a pobierz
MALUCH 2016 - Zalacznik 2b MALUCH 2016 - Zalacznik 2b 2015-12-18 12:42
Jacek Włodarczak
136KB MALUCH 2016 - Zalacznik 2b pobierz
MALUCH 2016 - Zalacznik 3 MALUCH 2016 - Zalacznik 3 2015-12-18 12:43
Jacek Włodarczak
137.5KB MALUCH 2016 - Zalacznik 3 pobierz
Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH - edycja 2016” Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH - edycja 2016” 2015-12-18 12:40
Jacek Włodarczak
87.29KB Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH - edycja 2016” pobierz
oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 1 oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 1 2016-01-04 11:37
Jacek Włodarczak
31.5KB oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 1 pobierz
oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 2a oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 2a 2016-01-04 11:41
Jacek Włodarczak
23.5KB oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 2a pobierz
oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 2b oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 2b 2016-01-04 11:38
Jacek Włodarczak
24.5KB oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 2b pobierz
oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 3 oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 3 2016-01-04 11:39
Jacek Włodarczak
24.5KB oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór 2016 r - moduł 3 pobierz
Podpisany komunikat o dodatkowych środkach Podpisany komunikat o dodatkowych środkach 2016-09-29 12:11
Jacek Włodarczak
403.96KB Podpisany komunikat o dodatkowych środkach pobierz
Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 1) Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 1) 2015-12-22 14:23
Jacek Włodarczak
65.5KB Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 1) pobierz
Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 3) Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 3) 2016-01-04 11:42
Jacek Włodarczak
65.5KB Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2016 (moduł 3) pobierz
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016 2015-12-18 12:36
Jacek Włodarczak
474.78KB Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016 pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1 Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1 2016-12-12 11:11
Jacek Włodarczak
137.5KB Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1 pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2a Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2a 2016-12-12 11:12
Jacek Włodarczak
78KB Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2a pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2b Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2b 2016-12-12 11:12
Jacek Włodarczak
132.5KB Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2b pobierz
Umowa moduł 1 Umowa moduł 1 2016-02-16 08:45
Jacek Włodarczak
219.92KB Umowa moduł 1 pobierz
Umowa moduł 2 dla gmin Umowa moduł 2 dla gmin 2016-02-01 10:20
Jacek Włodarczak
215.42KB Umowa moduł 2 dla gmin pobierz
Umowa moduł 2 dla podmiotów niegminnych Umowa moduł 2 dla podmiotów niegminnych 2016-02-01 10:21
Jacek Włodarczak
231.81KB Umowa moduł 2 dla podmiotów niegminnych pobierz
Wyniki konkursu MALUCH - edycja 2016 - moduł 2 Wyniki konkursu MALUCH - edycja 2016 - moduł 2 2016-02-04 09:03
Jacek Włodarczak
302.21KB Wyniki konkursu MALUCH - edycja 2016 - moduł 2 pobierz
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 1 WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 1 2016-02-16 08:42
Jacek Włodarczak
151.78KB WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 1 pobierz
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla gmin WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla gmin 2016-02-16 08:43
Jacek Włodarczak
151.8KB WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla gmin pobierz
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla podmiotów niegminnych WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla podmiotów niegminnych 2016-02-16 08:44
Jacek Włodarczak
152.68KB WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla podmiotów niegminnych pobierz
Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 1 Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 1 2018-01-03 09:24
Jacek Włodarczak
46KB Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 1 pobierz
Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2a Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2a 2018-01-17 09:04
Jacek Włodarczak
46.5KB Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2a pobierz
Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2b Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2b 2018-01-17 09:04
Jacek Włodarczak
47.5KB Zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2b pobierz
zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 1 zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 1 2016-02-16 08:39
Jacek Włodarczak
12.08KB zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 1 pobierz
zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla gmin zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla gmin 2016-02-16 08:40
Jacek Włodarczak
10.13KB zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2016 moduł 2 - dla gmin pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jacek Włodarczak 2016-05-20 07:36
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie