Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

MALUCH edycja 2015

W dniu 11 lutego 2015 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad  dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2015”.
W ramach konkursu Ministerstwo przeznaczyło na realizację zadania łączną kwotę 151 mln zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z założeniami, Program ten realizowany jest w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
 • Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”. Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
 • Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
 • Moduł 4 - „MALUCH na uczelni”(dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Na moduł 4 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2015 roku.

Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu termin składania ofert na poszczególne moduły przedstawia się następująco:

 • moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.
 • moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.
 • moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.
 • moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu (odpowiednio do modułu) w formie papierowej oraz w formie elektronicznej:

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2015” na adres: Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub złożyć osobiście w kancelarii LUW.

Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: wpisując w temacie odpowiednio: „Oferta MALUCH 2015 – moduł 1 – nazwa gminy której dotyczy oferta ”, „Oferta MALUCH 2015 – moduł 2- nazwa gminy której dotyczy oferta”,  „Oferta MALUCH 2015 – moduł 3- nazwa gminy - skrócona nazwa podmiotu składającego ofertę ” lub „Oferta MALUCH 2015 – moduł 4- nazwa gminy - skrócona nazwa uczelni” a w przypadku podmiotu współpracującego z dodaniem skróconej nazwy podmiotu współpracującego” . Oferty w formie elektronicznej składa się w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy e-PUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: www.zlobki.mpips.gov.pl
 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

w terminie:

 • dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
 • dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.
 • dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
 • dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Formy wniesienia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy realizowanej w ramach programu "Maluch - edycja 2015" - moduł 3 i 4.

Informujemy, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów w ramach modułu 3 i 4  może być wnoszone według wyboru Podmiotu w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym,
 2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancja bankowa,
 4. gwarancja ubezpieczeniowa,
 5. weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
 6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Program Maluch - edycja 2015 [ 27 ]
Harmonogram realizacji wydatków budżetu państwa na 2015 r. Harmonogram realizacji wydatków budżetu państwa na 2015 r. 2015-03-19 13:06
Jacek Włodarczak
29.5KB Harmonogram realizacji wydatków budżetu państwa na 2015 r. pobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2015 (moduł 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2015 (moduł 1) 2015-03-05 13:38
Jacek Włodarczak
37.5KB Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2015 (moduł 1) pobierz
Kwalifikowalność podatku VAT Maluch - edycja 2015 moduł 1, moduł 2 i moduł 4 Kwalifikowalność podatku VAT Maluch - edycja 2015 moduł 1, moduł 2 i moduł 4 2015-03-19 13:07
Jacek Włodarczak
26.5KB Kwalifikowalność podatku VAT Maluch - edycja 2015 moduł 1, moduł 2 i moduł 4 pobierz
Oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch - edycja 2015 Oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch - edycja 2015 2015-03-19 13:08
Jacek Włodarczak
32.5KB Oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch - edycja 2015 pobierz
Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2015 (moduł 1) Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2015 (moduł 1) 2015-03-05 13:44
Jacek Włodarczak
65.5KB Program inwestycji do oferty konkursowej Maluch - edycja 2015 (moduł 1) pobierz
Umowa (moduł 1) - wzór Umowa (moduł 1) - wzór 2015-04-07 15:01
Jacek Włodarczak
221.43KB Umowa (moduł 1) - wzór pobierz
Umowa (moduł 2) - wzór Umowa (moduł 2) - wzór 2015-03-17 12:28
Jacek Włodarczak
214.86KB Umowa (moduł 2) - wzór pobierz
Umowa (moduł 3) - wzór Umowa (moduł 3) - wzór 2015-04-07 15:02
Jacek Włodarczak
230.76KB Umowa (moduł 3) - wzór pobierz
Umowa (moduł 4) - wzór Umowa (moduł 4) - wzór 2015-04-14 15:18
Jacek Włodarczak
219.83KB Umowa (moduł 4) - wzór pobierz
Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 1 Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 1 2015-08-21 15:00
Jacek Włodarczak
152.26KB Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 1 pobierz
Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 2 Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 2 2015-03-19 13:08
Jacek Włodarczak
52KB Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 2 pobierz
Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 3 Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 3 2015-08-21 15:01
Jacek Włodarczak
152.7KB Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 3 pobierz
Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 4 Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 4 2015-07-17 09:24
Jacek Włodarczak
165.23KB Wniosek o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 4 pobierz
Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 1 Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 1 2015-04-27 15:35
Jacek Włodarczak
337.96KB Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 1 pobierz
Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 3 Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 3 2015-04-27 15:36
Jacek Włodarczak
389.9KB Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 3 pobierz
Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 4 Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 4 2015-04-27 15:36
Jacek Włodarczak
315.78KB Wyniki konkursu MALUCH edycja 2015 moduł 4 pobierz
zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 1 zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 1 2017-01-12 11:09
Jacek Włodarczak
46KB zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 1 pobierz
zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2 zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2 2017-01-12 11:10
Jacek Włodarczak
46KB zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 2 pobierz
zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3 zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3 2017-01-12 11:10
Jacek Włodarczak
48KB zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3 pobierz
zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 4 zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 4 2017-01-12 11:11
Jacek Włodarczak
49.5KB zał 4 - sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 4 pobierz
Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 1 Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 1 2015-11-30 13:48
Jacek Włodarczak
306.66KB Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 1 pobierz
Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 2 Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 2 2015-12-01 12:57
Jacek Włodarczak
259.31KB Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 2 pobierz
Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 3 Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 3 2015-11-27 14:27
Jacek Włodarczak
305.8KB Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 3 pobierz
Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 4 Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 4 2016-01-18 09:29
Jacek Włodarczak
376.47KB Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji zadania - modul 4 pobierz
Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 1 Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 1 2015-08-21 15:04
Jacek Włodarczak
145.98KB Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 1 pobierz
Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 2 Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 2 2015-03-19 13:03
Jacek Włodarczak
10.13KB Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 2 pobierz
Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 4 Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 4 2015-07-17 09:23
Jacek Włodarczak
148.62KB Zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch - edycja 2015 moduł 4 pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jacek Włodarczak 2015-04-13 10:46
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie