Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Miasto Gorzów Wlkp.

Rozmowy o zdrowiu w Gorzowie Wlkp. – konieczność opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w województwie (2014-04-18)

W czwartek 17 kwietnia przedstawiciele Wojewody Lubuskiego w Sali Herbowej Urzędu Miasta rozmawiali o sytuacji ochrony zdrowia w Gorzowie Wlkp. - jedynym silnym wielospecjalistycznym ośrodku opieki zdrowotnej na północy województwa.

Trzynaste spośród 14 planowanych spotkań poświęconych podsumowaniu lokalnego systemu ochrony zdrowia miało miejsce 17 kwietnia w Gorzowie Wlkp. Podobnie jak w poprzednich powiatach, wśród uczestników byli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, samorządu terytorialnego, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz placówek służby zdrowia.

Dla przypomnienia – główny cel spotkań to: aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych w obszarze ochrony zdrowia.

Z uwagi na możliwość wykorzystania środków unijnych w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 oraz upływający z końcem 2016 r. termin dostosowania obiektów ochrony do wymagań określonych przepisami prawa, inspekcje: sanitarna, nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej dokonały oceny dostosowania procedur obiektów ochrony zdrowia do wymaganych standardów. Stopień zaawansowania prac dostosowawczych w szpitalu w Gorzowie Wlkp. został oceniony przez Sanepid jako średni, natomiast w innych podmiotach jako wysoki. Przedstawiciele straży pożarnej, Sanepidu i inspekcji budowlanej podkreślali, że w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia jest bardzo dużo do zrobienia –dostosowanie do standardów prawnych i cywilizacyjnych jest konieczne aby poprawić warunki leczenia.

Gorzów Wlkp. – największe miasto na prawach powiatu w województwie lubuskim pod względem powierzchni (86 km2) oraz liczby ludności - 125 tys. ludności (ponad 12% mieszkańców województwa). Charakteryzuje się korzystnymi wskaźnikami społeczno – ekonomicznymi oraz demograficzno – epidemiologicznymi: wskaźniki przyrostu naturalnego, urodzeń żywych oraz umieralności nie odbiegające od średniej wojewódzkiej.

Dane epidemiologiczne

Analiza danych epidemiologicznych przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wykazała, że na 10 tysięcy dorosłych zielonogórzan objętych opieką lekarza POZ, 5,3 tys. ma stwierdzone schorzenia. Tak jak mieszkańcy województwa i kraju, gorzowianie najczęściej chorują na choroby układu krążenia (1 miejsce w skali województwa), układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (2 miejsce), przewlekłe choroby układu trawiennego (3 miejsce), cukrzycę (4 miejsce) oraz choroby obwodowego układu nerwowego. Ponadto gorzowianie częściej niż Lubuszanie zapadają na choroby tarczycy.

Niewątpliwie przyczyną tych chorób można się dopatrywać w szkodliwym dla zdrowia stylu życia, na który składa się brak czasu na zadbanie o siebie, nieracjonalne odżywianie, niska aktywność fizyczna czy niezdrowe nawyki (papierosy, alkohol). Dlatego tak ważna jest polityka prozdrowotna, promocja prawidłowego stylu życia oraz profilaktyka.

Młode pokolenie Gorzowa Wlkp. niestety nie należy do najzdrowszych w województwie – na 10 tys. dzieci i młodzieży objętej opieką czynną przez lekarzy rodzinnych ponad 2,5 tys. ma stwierdzone schorzenia. Najczęściej stawiane diagnozy to: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, zniekształcenia kręgosłupa, dychawica oskrzelowa oraz otyłość.

Głównymi zabójcami gorzowian (podobnie jak mieszkańców innych powiatów i kraju) są choroby układu krążenia oraz nowotwory. Przy czym współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. są najniższe w skali województwa.

Niepokoją natomiast bardzo wysokie współczynniki umieralności na choroby zakaźne oraz tzw. objawy i cechy chorobowe gdzie indziej nie sklasyfikowane (może to świadczyć o niedokładnej bądź nie wystarczającej diagnostyce pacjenta).

Wskazane wzmocnienie opieki profilaktycznej

Profilaktyczna opieka lekarska i pielęgniarska nad dziećmi i młodzieżą w Gorzowie Wlkp. jest niezadawalająca. Z analizy danych dokonanych przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wynika, że badaniami profilaktycznymi lekarze objęli jedynie 68% małych pacjentów, najmniej w grupie 16-latków i 18-19-latków (badaniom nie poddano 60% populacji) oraz w grupie 4-latków (nie przebadano 66% populacji w tym wieku).

Niekorzystnie przedstawia się również sytuacja w przypadku testów przesiewowych wykonywanych przez pielęgniarki. W 2013 roku w grupie 5-latków wykonano tylko 50% testów, 4-latków – 55%, 2 latków – 68%. Najwięcej (98%) testów przeprowadzono w grupie niemowląt do 6 miesiąca życia.

Warto również dodać, że statystyczna pielęgniarka szkolna w Gorzowie Wlkp. miała pod swoją opieką średnio 936 uczniów (przy średniej dla województwa lubuskiego - 841 uczniów).

Pozytywnie natomiast można ocenić opiekę nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem. W 2013 roku 98% ciężarnych objętych było opieką przedporodową. Zaznaczyć należy również, że w szpitalu w Gorzowie Wlkp. odnotowano jeden z najniższych w skali województwa wskaźników cięć cesarskich (36%). Ponadto wszystkie gorzowskie przedszkola przystąpiły do bezpłatnego programu profilaktycznego: dzieciństwo bez próchnicy.

Zasadne jest zatem wzmocnienie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej wśród rodziców, dzieci i młodzieży, gdyż wykształcenie prawidłowych nawyków prozdrowotnych w okresie wczesnego dzieciństwa z pewnością zaprocentuje w życiu dorosłym.

Z danych LOW NFZ wynika, że odsetek objęcia gorzowianek programem profilaktyki raka piersi ukształtował się na poziomie 48% (śr. wojewódzka – 51%), natomiast na bezpłatną cytologie w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy zgłosiło się 27% populacji (śr. wojewódzka – 25%).

Infrastruktura

Z danych przekazanych przez panią Jolantę Krug Zastępcę Dyrektora ds. Mundurowych LOW NFZ w Zielonej Górze wynika, że Gorzów Wlkp. jest jednym z ośrodków dysponującym dobrze rozwiniętą infrastrukturą opieki zdrowotnej, zarówno szpitalnej jak i ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci. Mieszkańcy miasta mają dostęp do wielu różnych rodzajów poradni, również tych rzadko występujących - wąsko specjalistycznych (np. onkologiczna, audiologiczno – foniatryczna, chorób zakaźnych, leczenia osteoporoza, i in.).

Szpital w Gorzowie Wlkp. posiada w swoich strukturach jedyny w Lubuskiem oddział chirurgii szczękowo-twarzowej. Funkcjonuje tu również dobrze rozwinięta opieka rehabilitacyjna (4 poradnie) oraz psychiatryczna dla dorosłych oraz dzieci (1 z 3 poradni psychiatrycznych dziecięcych w województwie). Gorzów Wlkp. jest jednym z nielicznych powiatów, w którym działają typowe poradnie stomatologii dziecięcej (jest ich aż 6) oraz wiele innych poradni i oddziałów wąsko specjalistycznych.

Na uznanie zasługuje wysoki poziom opieki kardiologicznej (zarówno szpitalna i ambulatoryjna) – w mieście funkcjonują 3 poradnie kardiologiczne w ramach kontaktu z NFZ oraz jeden z czterech w województwie oddziałów kardiologicznych posiadający pracownię hemodynamiki. Ma to swoje odzwierciedlenie we pozytywnych wskaźnikach demograficzno - epidemiologicznych: pomimo najwyższego w województwie wskaźnika chorobowości na choroby układu krążenia, gorzowianie najrzadziej umierają z tego powodu. Jednak w kontekście wysokiej i ciągle rosnącej chorobowości, korzystne byłoby rozszerzenie opieki kardiologicznej na poziomie ambulatoryjnym (utworzenie dodatkowych poradni lub zatrudnienie dodatkowej kadry w już istniejących poradniach).

Niezbędny jest również rozwój lecznictwa onkologicznego w zakresie radio i brachyterapii, tym bardziej, że z tej części województwa i miasta Gorzowa Wlkp. obserwuje się największe migracje pacjentów na te świadczenia do ościennych ośrodków.

Wg sprawozdania z realizacji celów operacyjnych Nordowego Programu Zdrowia miasto nie realizowało jednak działań z zakresu opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem,  usprawnienia wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez działania POZ oraz aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa, poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

Podczas spotkania ze strony uczestników padło wiele istotnych uwag. Elżbieta Płonka lekarz rodzinny zwróciła uwagę na problem przeciążenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz przejmowanie przez lekarzy rodzinnych roli geriatrów. Ponadto zaapelowała do lokalnych władz samorządowych o wsparcie dla lekarzy POZ, jako filaru ochrony zdrowia.

Dorota Konaszczuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odnosząc się do problemu próchnicy u dzieci oraz niskich wskaźników objęcia młodej populacji badaniami profilaktycznymi, jako jedną z możliwości rozwiązania problemu wskazała przeniesienie ciężaru profilaktyki u dzieci na środowisko szkolne. Ponadto przypomniała jakie konsekwencje niesie nie dostosowanie jednostek ochrony zdrowia do wymagań prawnych w terminie – brak pozytywnej opinii sanitarnej, a w konsekwencji brak wpisu w Rejestrze Wojewody Lubuskiego oraz brak kontraktu z NFZ będzie skutkował ograniczeniem dostępności do świadczeń.

Adam Ostrowski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Gorzowie Wlkp. zaprezentował strategię rozwoju przyjętą przez Szpital, która zakłada między innymi rozwój lecznictwa onkologicznego, w tym uruchomienie ośrodka radioterapii oraz utworzenie Gorzowskiego Centrum Onkologii. Ponadto Szpital planuje ponowne uruchomienie oddziału zakaźnego, aplikuje do uzyskania III poziomu referencyjnego dla oddziału położniczo-ginekologiczego oraz stara się o uzyskanie certyfikatu ISO 9001.

Spotkaniu towarzyszyły punkty konsultacyjne promujące program profilaktyki raka szyjki macicy oraz oraz inspekcji sanitarnej.

Kolejnym i jednocześnie ostatnim punktem na mapie rozmów o zdrowiu są Słubice (25.04.).

Do pobrania:

Rozmowy o zdrowiu - miasto Gorzów Wlkp. -  pobierz plik w formacie PDF

O poprzednich spotkaniach przeczytasz tutaj.

 Powiązana galeria zdjęć: tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 10:29
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie