Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Staż podyplomowy lekarzy, lekarzy dentystów

Staż podyplomowy lekarzy, lekarzy dentystów

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Staż rozpoczyna się corocznie od 1 października lub 1 marca i trwa w przypadku lekarza - 13 miesięcy, lekarza dentysty - 12 miesięcy.

Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy i lekarzy dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu, i których wpisała na listę członków izby.

Warunkiem uzyskania przez lekarza, lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu jest uzyskanie zaliczenia stażu podyplomowego oraz przedstawienie okręgowej radzie lekarskiej świadectwa złożenia z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego/Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474).

Nadzór wojewody:

Kontrole stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów są realizowane w ramach sprawowanego przez wojewodę nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe.

Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa wyżej, jest uprawniony do:

 1. wizytacji podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych;
 2. żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania;
 3. żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza;
 4. wydawania zaleceń pokontrolnych;
 5. przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej;
 6. wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Jednostki kontrolowane, wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską:

 • indywidualne praktyki lekarskie – wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską,
 • indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie - wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską,
 • podmioty lecznicze - publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, wpisane do rejestru Wojewody Lubuskiego.

Finansowanie staży podyplomowych:

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej (środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy). 

Kontrole staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadzają pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie pisemnych upoważnień Wojewody Lubuskiego. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o zatwierdzony przez wojewodę roczny plan kontroli.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 95 711 54 42

Przydatne linki:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2016-06-07 09:31
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie