Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy terytorialne w 2017 r.

Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r.

Jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać sie o uzyskanie z Narodowego Funduszu Zdrowia środków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych, niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.), w kwocie nieprzekraczającej:

  • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.,
  • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tys.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej ogłaszana jest przez Dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie podmiotowej BIP Funduszu.

W celu pozyskania powyższego dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego powinien złożyć wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej. Do wniosku dołączyć należy pozytywną opinię projektu programu wydaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia  (art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.). Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określa  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9).

 Jednocześnie od 01 stycznia 2017r. jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych, mogą dofinansowywać programy polityki zdrowotnej polegające na profilaktyce chorób, poprzez udzielenie dotacji celowej realizatorowi programu wybranemu w drodze konkursu ofert (art. 48c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.).

Nowa forma przekazania informacji o zrealizowanych lub podjętych w 2016r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1916 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy są zobowiązane do przekazania bezpośrednio wojewodzie informacji o zrealizowanych lub podjętych w 2016 r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w terminie do dnia 31.03.2017r. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 2216) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2216/1

Wzór rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia) Dz. U. z 2016r., poz. 2216

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2017-03-17 10:39
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie