Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat żarski

Rozmowy o zdrowiu w powiecie żarskim – mocne uderzenie faktami (2014-04-11)

„Mocne uderzenie faktami” – tymi słowami Starosta Żarski Marek Cieślak podsumował analizę lokalnej ochrony zdrowia przedstawioną na spotkaniu  w dniu 9 kwietnia przez przedstawicieli Wojewody Lubuskiego.

W środę odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Rozmów o zdrowiu w powiatach”. Tym razem przedstawiciele Wojewody Lubuskiego omawiali główne problemy zdrowotne mieszkańców oraz stan infrastruktury opieki zdrowotnej powiatu żarskiego.

Celem spotkania była m.in.: aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych do wspólnego działania w obszarze ochrony zdrowia. Przedmiot rozmów stanowiły: główne zadania jednostek samorządu terytorialnego, stan obiektów ochrony zdrowia, stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej, potrzeby i możliwości w zakresie ochrony zdrowia na tle sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz demograficzno - epidemiologicznej powiatu.

Z uwagi na możliwość wykorzystania środków unijnych w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 oraz upływający z końcem 2016r. termin dostosowania obiektów ochrony do wymagań określonych przepisami prawa, inspekcje: sanitarna, nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej dokonały oceny dostosowania procedur obiektów ochrony zdrowia do wymaganych standardów

Powiat żarski jest trzecim w województwie pod względem liczby ludności (17% ludności województwa). Gęstość zaludnienia w powiecie (71 osób na 1 km2) jest zbliżona do średniej wojewódzkiej (73), jednakże w 4 spośród 10 gmin nie przekracza 40 osób na km2, przy jednocześnie wysokiej lesistości. Może to mieć wpływ na dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Powiat charakteryzuje się dość dobrą sytuacją społeczno – ekonomiczną: najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto (3.445,53 zł), 7 miejsce w skali województwa pod względem wielkości bezrobocia (17,3%) i korzystających z pomocy społecznej (12%) oraz 5 miejsce pod względem wskaźnika zagrożenia ubóstwem (8,2%).

Epidemiologia

Analiza przeprowadzona przez służby Wojewody wykazała, że w powiecie żarskim odnotowano jedne z niższych w skali województwa współczynniki urodzeń żywych i przyrostu naturalnego – jest to jeden z 3 powiatów o ujemnym przyroście naturalnym. Ponadto powiat znajduje się na 4 miejscu w Lubuskiem pod względem ogólnego wskaźnika umieralności oraz na 3 miejscu pod względem umieralności niemowląt. Należy również zaznaczyć, że występuje tu największa umieralność na choroby układu krążenia.

Ministerstwo Zdrowia dokonało analizy standaryzowanego współczynnika umieralności w latach 2009-2011 w 6 kategoriach – powiat żarski znalazł się na 5 miejscu z 380 powiatów w Polsce pod względem wskaźnika umieralności z powodu chorób układu krążenia (w tym na 5 miejscu – ostry zawał serca, 25 - choroba niedokrwiennej serca). Ponadto w przypadku samobójstw powiat zajął 24 miejsce, przewlekłej choroby wątroby – 43, a umieralności ogółem – 48.

Dlatego też powiat żarski, jako jeden z pięciu z terenu województwa lubuskiego, został ujęty przez Ministerstwo Zdrowia na liście 156 powiatów, które mogą ubiegać się o udział w programie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Więcej na temat programu na stronie www.zdrowie.gov.pl.

Pod względem wskaźników chorobowości powiat nie odbiega od  średniej wojewódzkiej. W przypadku chorobowości dzieci i młodzieży znajdował się na 8 miejscu w województwie, natomiast w przypadku dorosłych – na 7. Podobnie jak w całym województwie wśród dzieci objętych opieką czynną przez lekarzy rodzinnych dominowały: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, dychawica oskrzelowa, otyłość, zniekształcenia kręgosłupa (najniższy wskaźnik w województwie) oraz alergie pokarmowe. Wśród dorosłych natomiast były to: choroby układu krążenia, mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej,  układu nerwowego i trawiennego oraz cukrzyca. Zaznaczyć należy, że współczynnik chorobowości na choroby układu nerwowego wśród dorosłych był najwyższy w województwie. Mieszkańcy powiatu żarskiego częściej niż Lubuszanie chorują na cukrzycę (2 miejsce w województwie).

Działania profilaktyczne

W powiecie żarskim wskaźnik objęcia dzieci i młodzieży profilaktycznymi badaniami lekarskimi w 2012 roku był dość niski i uplasował powiat na 12 miejscu - 70% (w woj. lubuskim – 75%). Niepokojąco niskie były również wskaźniki wykonania przez pielęgniarki testów przesiewowych. Testami takimi nie objęto 30% niemowląt w 9 miesiącu życia, 13% niemowląt w 12 miesiącu życia, 30% 2-latków, ponad 30% 4-latków oraz 5-latków.

Ponadto z danych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze wynika, że w ramach programu profilaktyki raka piersi na bezpłatne badania mammograficzne zgłosiło się około 48% kobiet objętych tym programem (najmniej w gminach Łęknica, Przewóz i Trzebiel – ok. 38%). Natomiast w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na bezpłatną cytologię zgłosiło się tylko 17% kobiet objętych programem (najmniej w gminie Łęknica – 6% i gminie Trzebiel – 9%).

Powiat żarski w sprawozdaniu z realizacji Narodowego Programu Zdrowia za w 2012 rok wykazał realizację 11 z 15 celów operacyjnych, natomiast gminy od 6 do 13 celów. Najczęściej podejmowane działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi, zmniejszania występowania otyłości, zwiększania aktywności fizycznej ludności oraz zmniejszania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy. Tylko 2 gminy (Lubsko, Jasień) podejmowały działania związane z poprawą opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, a żadna z gmin ani powiat nie realizowały celu 13 - poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

Dostęp do świadczeń

Z informacji przekazanych prze panią Jolantę Krug Zastępcę Dyrektora ds. Mundurowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze wynika, że dostępność do świadczeń w poradniach specjalistycznych jest zadowalająca. Na terenie powiatu funkcjonuje jedna z trzech w województwie poradni psychiatrycznych dla dzieci oraz jedna z nielicznych (5) w województwie pracowni hemodynamiki. Na terenie powiatu brakuje poradni ginekologiczno – położniczych (obecnie w ramach kontraktu z NFZ funkcjonują 2 takie poradnie: Lubsko i Żary) oraz poradni stomatologii dziecięcej. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie, korzystne dla mieszkańców powiatu byłoby pozyskanie jednostek świadczących usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej.

 „Po raz pierwszy miałem okazję zetknąć się z tak mocnym uderzeniem faktami o takim zakresie. Mam nadzieję, że pojmowanie szeroko pojętej ochrony zdrowia po tym spotkaniu zmieni się. Należy szukać rozwiązań, aby zmienić i dostosować lokalny system ochrony zdrowia do potrzeb naszych mieszkańców. Szansy upatruję w  inwestowaniu w zdrowy tryb życia i wychowaniu kolejnych pokoleń w szacunku do zdrowego trybu życia.” – tymi słowami Starosta Żarski Marek Cieślak podsumował spotkanie.

„Koniecznością się staje stworzenie mapy potrzeb zdrowotnych, która powstanie w oparciu o analizę potrzeb, prognozę sytuacji demograficzno-epidemiologicznej i diagnozę dostępności do świadczeń na poziomie powiatów i gmin. Taka mapa służyć będzie racjonalizacji  polityki zdrowotnej w regionie, a w konsekwencji wpłynie na ograniczenie nierówności w zdrowiu” – powiedział Janusz Dreczka Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Spotkaniu towarzyszyły punkty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

W trakcie spotkania akcentowano konieczność współpracy na poziomie lokalnym jednostek samorządu terytorialnego z sektorem ochrony zdrowia. Ponadto wskazano, że:

  • poprawa stanu zdrowia ludności wymaga podejmowania skoordynowanych działań obejmujących nie tylko sektor ochrony zdrowia, ale także zabezpieczenia społecznego (m.in. obszar pomocy społecznej, rynku pracy) infrastruktury, edukacji i kultury, pracy, kultury fizycznej, bezpieczeństwa transportu, środowiska i ochrony konsumentów oraz politykę fiskalną,
  • konieczne jest współdziałanie wszystkich służb publicznych w celu usprawnienia i zintegrowania działań w zakresie ochrony zdrowia- wykazano  konieczność podjęcia wielosektorowych działań służb publicznych zmierzających do ograniczenia występowania  nierówności w zdrowiu nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale także społeczno – ekonomicznym,
  • zasadne jest wykorzystywanie funduszy unijnych do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań pośrednio wpływających na zdrowie, a w szczególności mających na celu niwelowanie nierówności w zdrowiu.

Do pobrania:

Rozmowy o zdrowiu - powiat żarski -  pobierz plik w formacie PDF

O poprzednich spotkaniach przeczytasz tutaj.

Galeria zdjęć - tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 10:04
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie