Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat międzyrzecki

Rozmowy o zdrowiu w powiecie międzyrzeckim – bazą do udziału w projekcie PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” (2014-04-14)

W powiecie z 3 szpitalami oraz 3 dublującymi się oddziałami w dniu 11 kwietnia o sytuacji w ochronie zdrowia rozmawiali przedstawiciele Wojewody Lubuskiego.

Przedstawiciele Wojewody Lubuskiego w piątek 11 kwietnia wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Rozmów o zdrowiu w powiatach”. Tym razem omawiano główne problemy zdrowotne mieszkańców oraz stan infrastruktury opieki zdrowotnej powiatu międzyrzeckiego.

Celem spotkania była m.in.: aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Przedmiot rozmów stanowiły: główne zadania jednostek samorządu terytorialnego, stan obiektów ochrony zdrowia, stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej, potrzeby i możliwości w zakresie ochrony zdrowia na tle sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz demograficzno - epidemiologicznej powiatu.

Z uwagi na możliwość wykorzystania środków unijnych w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 oraz upływający z końcem 2016 r. termin dostosowania obiektów ochrony do wymagań określonych przepisami prawa, inspekcje: sanitarna, nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej dokonały oceny dostosowania procedur obiektów ochrony zdrowia do wymaganych standardów. Stopień zaawansowania prac dostosowawczych w szpitalach został oceniony przez Sanepid jako średni, natomiast w innych podmiotach jako wysoki.

Powiat międzyrzecki w skali województwa zajmuje 8 pozycję pod względem liczby ludności (6% ludności województwa). Charakteryzuje się niższą niż średnio w  województwie gęstością zaludnienia (42 osoby na 1 km2, woj. lubuskie - 73), przy czym w gminie Bledzew nie przekracza ona 20 osób na 1 km2.

Na sytuację społeczno – ekonomiczną powiatu wpływa: wyższa niż średnio w województwie stopa bezrobocia (5 miejsce), wyższy niż średnio w województwie odsetek korzystających z pomocy społecznej (4 miejsce), nieco wyższy niż w województwie wskaźnik zagrożenia ubóstwem (6 miejsce) oraz  wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto kształtującego się na poziomie wojewódzkim.

Demografia i epidemiologia

Analiza przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wykazała, że sytuacja demograficzno - epidemiologiczna powiatu międzyrzeckiego nie odbiega od średniej wojewódzkiej. Na poziomie zbliżonym do średniej wojewódzkiej kształtowały się współczynniki urodzeń żywych i przyrostu naturalnego. Niższe niż średnio w województwie odnotowano natomiast współczynniki zgonów: ogółem, mieszkańców miast, mieszkańców wsi oraz mężczyzn. Ponadto w powiecie odnotowano jeden z najniższych współczynników zgonów niemowląt. Jednakże niepokojąco wysoka była umieralność mieszkańców powiatu na choroby układu oddechowego i moczowo płciowego (najwyższe współczynniki w skali województwa).

Dane powyższe potwierdza analiza standaryzowanego współczynnika umieralności w latach 2009-2011 dokonana przez Ministerstwo Zdrowia w 6 kategoriach. Powiat międzyrzecki znalazł się na 38 miejscu z 380 powiatów w Polsce pod względem wskaźnika umieralności z powodu chorób układu oddechowego (w tym na 29 miejscu – zapalenie płuc). Ponadto w przypadku nowotworu złośliwego sutka powiat zajął 41 pozycję.

W związku  z powyższym jako jeden z pięciu powiatów z terenu województwa lubuskiego, został ujęty przez Ministerstwo Zdrowia na liście 156 powiatów, które mogą ubiegać się o udział w programie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Więcej na temat programu na stronie www.zdrowie.gov.pl.

W powiecie odnotowano wyższe niż w województwie wskaźniki chorobowości dzieci i młodzieży, natomiast dla dorosłych - niższe od wojewódzkich. W przypadku chorobowości dzieci i młodzieży powiat znajdował się na 4 miejscu w województwie, natomiast w przypadku dorosłych – na 9. Przyczyny chorobowości dzieci i młodzieży są podobne w całym województwie, jednak wśród dzieci objętych opieką czynną przez lekarzy rodzinnych w powiecie międzyrzeckim współczynniki chorobowości z powodu dychawicy oskrzelowej, otyłości i zaburzeń rozwoju były najwyższe, natomiast w przypadku zaburzeń refrakcji i akomodacji oka współczynnik był na 2 miejscu w Lubuskiem.

Współczynnik chorobowości dorosłych był niższy niż średnio w województwie i znalazł się na 9 miejscu.Wśród dorosłych dominowały następujące schorzenia: choroby układu krążenia, mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej, cukrzyca układu trawiennego i nerwowego.

Profilaktyka

Mając na uwadze wysokie wskaźniki chorobowości, za niewystarczające można uznać objęcie młodej populacji profilaktycznymi badaniami lekarskimi - w 2012 roku przebadano niespełna 80% dzieci i młodzieży. Niskie były również wskaźniki wykonania przez pielęgniarki testów przesiewowych. Testami takimi nie objęto blisko 30% niemowląt w 9 miesiącu życia, 20% 2-latków, 30% 4-latków oraz 35% 5-latków.

Powiat międzyrzecki zasługuje na wyróżnienie za poziom realizacji Narodowego Programu Zdrowia. W 2012 rok powiat - jako jedyny w województwie lubuskim - realizował wszystkie cele operacyjne NPZ, natomiast gminy: Bledzew – 8, Pszczew – 10, Skwierzyna -12, Trzciel – 13, Przytoczna i Międzyrzecz - po 14 celów. Tylko 2 gminy (Międzyrzecz i Przytoczna) podejmowały działania związane z poprawą opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, a żadna z gmin nie realizowała celu 13 - poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

Z danych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze wynika, że w ramach programu profilaktyki raka piersi na bezpłatne badania mammograficzne zgłosiło się około 56% kobiet objętych tym programem (najmniej w gminach Przytoczna – 42% i Pszczew - 39%).

Na terenie powiatu dostęp do świadczeń ginekologiczno-położniczych jest bardzo dobry. W ramach kontraktu z NFZ funkcjonuje 7 poradni ginekologiczno – położniczych. Co więcej – poradnie te rozproszone są w miarę równomiernie po całym powiecie – mieszkańcy mają łatwy dostęp z każdego miejsca. Wszystkie gabinety posiadające kontrakt z NFZ wykonywały cytologię w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Jednak na bezpłatną cytologię zgłosiło się jedynie 20% kobiet objętych programem (najmniej w gminie Pszczew - 12% i mieście Trzciel).

Dostęp do świadczeń

Z informacji przekazanych przez panią Jolantę Krug Zastępcę Dyrektora ds. Mundurowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze wynika, że dostępność do świadczeń w poradniach specjalistycznych jest zadowalająca. Na terenie powiatu funkcjonuje nie tylko większość poradni dla dorosłych, ale również poradnie dziecięce (nefrologiczna, okulistyczna, gruźlicy i chorób płuc oraz 2 poradnie preluksacyjne). Ponadto powiat ma ciekawą sytuację w zakresie opieki stacjonarnej. Funkcjonują tu 3 szpitale, w tym 1 o profilu psychiatrycznym. W szpitalach w Międzyrzeczu i w Skwierzynie dublują się oddziały chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz oddział wewnętrzny. Warto wspomnieć również, że w tym regionie funkcjonuje dobrze rozwinięta opieka psychiatryczna (szpitalna i ambulatoryjna) zarówno dla dorosłych, jak również dla dzieci.

W trakcie dyskusji Jarosław Marcela Powiatowy Inspektor Sanitarny odniósł się do danych na temat stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci prezentowanych przez Małgorzatę Krasowską-Marczyk Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia LUW. Podkreślił, że „dane epidemiologiczne na temat próchnicy u dzieci są zatrważające i jest to efekt wycofania badań stomatologicznych ze szkół”.

Podsumowując spotkanie Wicestarosta Międzyrzecki Remigiusz Lorenz poinformował, że po raz pierwszy możliwe było zapoznanie się z tak kompleksową analizą sytuacji powiatu w zakresie ochrony zdrowia. Powiat zamierza złożyć wniosek w ramach programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” i w tym celu wykorzystane zostaną dane zaprezentowane podczas spotkania oraz analizy będące w dyspozycji  Wojewody Lubuskiego.

Spotkaniu towarzyszyły punkty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

W trakcie spotkania akcentowano konieczność współpracy na poziomie lokalnym jednostek samorządu terytorialnego z sektorem ochrony zdrowia. Ponadto wskazano, że:

  • poprawa stanu zdrowia ludności wymaga podejmowania skoordynowanych działań obejmujących nie tylko sektor ochrony zdrowia, ale także zabezpieczenia społecznego (m.in. obszar pomocy społecznej, rynku pracy) infrastruktury, edukacji i kultury, pracy, kultury fizycznej, bezpieczeństwa transportu, środowiska i ochrony konsumentów oraz politykę fiskalną,
  • konieczne jest współdziałanie wszystkich służb publicznych w celu usprawnienia i zintegrowania działań w zakresie ochrony zdrowia- wykazano  konieczność podjęcia wielosektorowych działań służb publicznych zmierzających do ograniczenia występowania  nierówności w zdrowiu nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale także społeczno – ekonomicznym,
  • zasadne jest wykorzystywanie funduszy unijnych do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań pośrednio wpływających na zdrowie, a w szczególności mających na celu niwelowanie nierówności w zdrowiu.

Do pobrania:

Rozmowy o zdrowiu - powiat międzyrzecki -  pobierz plik w formacie PDF

O poprzednich spotkaniach przeczytasz tutaj.

Galeria zdjęć: tutaj.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 10:05
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie