Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Kontrole przeprowadzane przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi prowadzi kontrole prawidłowości wykorzystania środków Unii Europejskiej.

 1. Kontrole prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602) oraz zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
  1) Zespół kontrolujący w ramach prowadzonych czynności kontrolnych potwierdza zachowanie trwałości projektów realizowanych zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie w ramach w/w Programów. Kontrole mają charakter wizyty monitorującej i obejmują w szczególności sprawdzenie:
  • wygenerowanie przez projekt znaczącego zysku netto nie uwzględnionego
  • we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
  • zmianę własności infrastruktury,
  • zmianę lokalizacji realizacji projektu,
  • zmianę charakteru infrastruktury powstałej w efekcie realizacji projektu ;
  2) czy projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego ;
  3) czy status prawny Beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT ;
  4) czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu ;
  5) czy istnieje system archiwizacji akt i jest odpowiedni ;
  6) kto zarządza projektem po okresie jego realizacji ;
  7) czy zakładane wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte zgodnie z założonymi we wniosku aplikacyjnym.
 2. W zakresie perspektywy finansowej UE 2007-2013 realizowane są zadania Wojewody Lubuskiego w zakresie kontroli w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. zmianę jego charakteru lub warunków wdrożenia projektu, zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

Zakres kontroli określa Porozumienie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Lubuskiego Kontrolerem z art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie WE nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 31.07.2006 r.) oraz Porozumienie z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Lubuskiego Kontrolerem z art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie WE nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 31.07.2006 r.)

Kontrola obejmuje weryfikację:

 • dostarczonych towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania;
 • zasadności zadeklarowanych wydatków dla działań przewidzianych w projekcie,
 • zgodności wydatków z przepisami krajowymi i wspólnotowymi,

Ponadto kontrola w szczególności obejmuje sprawdzenie:

 • wykonania działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie, osiągnięcia wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie;
 • wydatków poniesionych na realizację projektu, prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu;
 • udzielenia zamówienia publicznego;
 • wykonywania działań informacyjnych i promocyjnych,
 • przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans,
 • sposobu archiwizacji.

Zasady przeprowadzania kontroli dla programów EWT zostały określone w Wytycznych z zakresu Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 oraz Wytycznych z zakresu Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 dostępnych pod adresami:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/ewt/Strony/wytyczne_ewt_kontrola_I_stopnia_0809.aspx

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/ewt/Strony/Wytyczne_polksa_saksonia_221009.aspx.

Przeprowadzone kontrole:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2012-06-01 22:43
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie