Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Kierownik Oddziału

Grażyna Kołodziejczak

Piętro XIV, p. 1427
tel.: +48 95 711 54 75

Wieloosobowe stanowisko ds. specustaw

Adam Antczak

Piętro XIV, p. 1402
tel.: +48 95 711 53 36

Lucyna Bajon

Piętro XIV, p. 1405
tel.: +48 95 711 59 45

Katarzyna Kołupajło

Piętro XIV, p. 1406
tel.: +48 95 711 51 95

Mariusz Stolarz

Piętro XIV, p. 1404
tel.: +48 95 711 53 55


Wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej

Agata Witzurki

Piętro XIV, p. 1418
tel.: +48 95 711 52 64
agata.witzurki

Maciej Smoliński

Piętro XIV, p. 1426
tel.: +48 95 711 53 87
maciej.smolinski

Stankowski Sebastian w zastępstwie za Aleksadrę Janczak

Piętro XIV, p. 1428
tel.: +48 95 711 54 13

Dominika Hendzel w zastępstwie za Ewę Wasilewicz

Piętro XIV, p. 1403
tel.: +48 95 711 55 99

Krzysztof Centkiewicz

Piętro XIV, p. 1417
tel.: +48 95 711 55 08


Stanowisko ds. prowadzenia  rejestrów i obsługi technicznej

Danuta Rajchel

Piętro XIV, p. 1401
tel.: +48 95 711 55 39


Zadania:

 1. wydawanie w trybie ustawy Prawo budowlane decyzji w sprawie pozwolenia na budowę obiektów i robót budowlanych:
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych;
  • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
  • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1440 z późn. zm.), z dróg krajowych,
  • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),
  • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
  • dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • elektrowni wiatrowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej;
 2. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych – wydawanie w tym zakresie decyzji, zaświadczeń;
 3. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanie w tym zakresie decyzji, zaświadczeń;
 4. wydawanie postanowień wyrażających zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie Prawa budowlanego i ustawy o transporcie kolejowym,
 5. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego;
 6. wydawanie postanowień dotyczących wyłączenia organu od załatwienia sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i wyznaczenie innego organu,
 7. wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w trybach określonych w umowach zawartych między Rządem RP i Rządem RFN;
 8. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy współpracy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju
 10. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 11. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w trybie ustawy o transporcie kolejowym;
 12. wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 13. prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowań pierwszoinstancyjnych w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 14. przeprowadzanie analizy przedsięwzięć pod kątem ich oddziaływania na obszar Natura 2000;
 15. współpraca z izbami samorządu zawodowego w zakresie kontroli uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
 16. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej;
 17. wydawanie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  i stacji radarów meteorologicznych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 18. sporządzanie sprawozdań o ruchu budowlanym zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych;
 19. sprawdzanie terminowości wydawania przez starostę decyzji w sprawie pozwolenia na budowę i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowywanie postanowień w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie terminu wyznaczonego na wydanie decyzji.
 20. wydawanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (dot. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych);


drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Podsiadło-Orzeł 2018-03-06 13:36
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie