Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Regulacji i Nadzoru

Kierownik Oddziału

Małgorzata Szala

Piętro XV, p. 1521
tel.: +48 95 711 54 59

Zastępca Kierownika

Marcin Astramowicz

Piętro XV, p. 1504
tel.: +48 95 711 54 34

Stanowisko ds. finansów i budżetu

Anna Broniecka

Piętro XV, p. 1502
tel.: +48 95 711 54 44

Wieloosobowe stanowisko ds. odszkodowań za nieruchomości

Magdalena Ziółkowska

Piętro XV, p. 1502
tel.: +48 95 711 54 44

Artur Chrapkiewicz

Piętro XV, p. 1506
tel.: +48 95 711 54 98

vacat

Piętro XV, p. 1507
tel.: +48 95 711 56 02

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru nad gospodarką nieruchomościami

Magdalena Stefanowicz

Piętro XV, p. 1503
tel.: +48 95 711 51 93

Konrad Maciążek

Piętro XV, p. 1503
tel.: +48 95 711 54 41

Wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

Józef Ziółkowski

Piętro XV, p. 1520
tel.: +48 95 711 54 60

Marlena Lorek

Piętro XV, p. 1520
tel.: +48 95 711 54 53

Joanna Witkowska-Czaplińska

Piętro XV, p. 1520
tel.: +48 95 711 54 46

 

Zadania:

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości poprzez:
  a) uwłaszczanie państwowych osób prawnych oraz zabezpieczanie i monitoring wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu uwłaszczeń,
  b) przekazywanie mienia państwowego samorządom gminnym na ich wniosek,
  c) stwierdzanie nabycia z mocy prawa mienia państwowego przez samorządy gminne,
  d) stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. w ich władaniu, zajętych pod drogi publiczne,
  e) stwierdzanie nabycia z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego w ramach reformy ustrojowej,
  f) przekazywanie mienia Skarbu Państwa powiatom na ich wniosek w ramach reformy ustrojowej,
  g) sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o reformie rolnej, osadnictwa i regulacji prawa własności nieruchomości rolnych,
  h) sprawowanie nadzoru w zakresie rewindykacji nieruchomości rolnych i innych nieruchomości,
  i) przekazywanie nieruchomości rolnych gminom,
  j) przekazywanie nieruchomości rolnych kościelnym osobom prawnym,
  k) przekazywanie nieruchomości leśnych dla Państwowych Gospodarstw Leśnych,
  l) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem działek leśnych;
 • ustalanie odszkodowań za nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub województwa w związku z realizacją inwestycji drogowych;
 • ustalanie odszkodowań z tytułu ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych;
 • ustanawianie oraz wygaszanie trwałego zarządu do nieruchomości w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich;
 • ustalanie odszkodowań za nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w związku z ustaleniem lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • ustalanie odszkodowań z tytułu ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustaleniem lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez inwestora prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w związku z ustaleniem lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • ustalanie odszkodowań za nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • ustanawianie oraz wygaszanie trwałego zarządu do nieruchomości przeznaczonych na inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu zadań Wydziału w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • planowanie i nadzór realizacji dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką nieruchomościami;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, w których udzielana jest zgoda starostom wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej na m.in.:
  a) dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa,
  b) odstąpienie od odwołania darowizny,
  c) zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego,
  d) zbywanie lub nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa,
  e) wydzierżawienie, wynajem, użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa,
  f) wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym: resortu obrony narodowej, resortu spraw wewnętrznych, resortu sprawiedliwości, ABW lub Agencji Wywiadu, CBA,
  g) udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
  h) udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu;
 • ocena kompletności rocznych sprawozdań z gospodarowania zasobem oraz nadzór nad realizacją planów wykorzystania zasobu sporządzanych przez starostów;
 • rozkładanie na raty, umarzanie i odraczanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • nadzór nad realizacją procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw w zakresie egzekucji należności Skarbu Państwa, przejętych po zlikwidowanych delegaturach terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
 • prowadzenie sprawozdawczości z wykonania planu finansowego Funduszu Skarbu Państwa;
 • planowanie przychodów, kosztów oraz wydatków realizacji zadań w zakresie egzekucji należności Skarbu Państwa, przejętych po zlikwidowanych delegaturach terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
 • prowadzenie rejestru dłużników po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych;
 • prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, określonych w:
  a) ustawie o gospodarce nieruchomościami, dot. m. in.:
  - ustalania wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne,
  - ograniczania praw własności nieruchomości poprzez ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, zobowiązanie właścicieli do udostępnienia nieruchomości, zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości,
  - zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  - ustanawiania bądź wygaszania trwałego zarządu,
  b) ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  c) ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • prowadzenie postępowań w trybie nadzwyczajnym, tj. w sprawie wznowienia postępowania, w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji;
 • prowadzenie spraw pozostałych po przedsiębiorstwach, dla których Wojewoda był organem założycielskim;
 • prowadzenie zbioru informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego w jednostkach samorządu terytorialnego.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marcin Astramowicz 2018-05-21 13:32
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie