Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości Budżetowej

Stanowisko ds. realizacji budżetu Wojewody i sprawozdawczości budżetowej

Kinga Dąbroś

Piętro XII, pokój 1202
tel.: +48 95 711 55 91

Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości wydatków budżetu Wojewody     

Vacat 

Wieloosobowe stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości dochodów budżetu  państwa oraz wydatków z budżetu środków europejskich

Dorota Szembek

Piętro XII, pokój 1201
tel.: +48 95 711 57 28
     

Marta Kaprykowska

Piętro XII, pokój 1201
tel.: +48 95 711 58 07
    

 

Stanowisko ds. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Renata Ptasznik

Piętro XII, pokój 1202
tel.: +48 95 711 53 90

 

Stanowisko ds. budżetu zadaniowego i sprawozdaczości budżetowej

Beata Glinka

Piętro XII, pokój 1202
tel.: +48 95 711 53 27

 

Zadania:

 • opracowywanie propozycji projektu harmonogramu dochodów i wydatków oraz rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków części 85/08 - województwo lubuskie;
 • wnioskowanie o aktualizację harmonogramu wydatków budżetowych w związku z decyzjami Ministra Finansów;
 • opracowywanie miesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe oraz aktualizowanie dekad w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Finansów limitu miesiąca;
 • wnioskowanie do Ministerstwa Finansów o dodatkowe środki;
 • przekazywanie środków na rachunki dysponentów II i III stopnia;
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dyspozycji dotyczących przekazania środków finansowych w celu zapewnienia zgodności z planami finansowymi;
 • przygotowywanie dziennego podziału limitów środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów na jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki objęte budżetem Wojewody Lubuskiego;
 • przygotowywanie podziału limitów w zakresie wydatków stanowiących dotacje przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego;
 • przekazywanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody;
 • sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu części 85/08 - województwo lubuskie;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • współpraca z dysponentami niższego stopnia w zakresie wykonywania budżetu Wojewody;
 • współpraca z NBP w zakresie obsługi kasowej rachunku dysponenta głównego i dysponentów niższego stopnia;
 • współdziałanie z merytorycznymi wydziałami Urzędu oraz z administracją zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujących zadania w ramach budżetu Wojewody;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przekazywanych dotacji;
 • opracowywanie procedur przekazywania środków jednostkom realizującym zadania operacyjne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • opracowywanie harmonogramu podziału środków finansowych w ramach dotacji na wzmożoną realizację zadań operacyjnych;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie dowodów bankowych z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie dowodów bankowych z tytułu pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody oraz środków przekazywanych dla dysponentów II i III stopnia;
 • uzgadnianie zapisów księgowych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi odbiorcami przekazywanych dotacji na podstawie ewidencji księgowej;
 • analizowanie, weryfikowanie i uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych;
 • przygotowywanie zaksięgowanych dokumentów do sporządzenia sprawozdawczości z wykonania wydatków budżetu Wojewody;
 • weryfikowanie rozliczeń i księgowanie rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu państwa;
 • zamykanie ksiąg rachunkowych oraz przygotowywanie dokumentów do sprawozdawczości finansowej;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przekazywanych dotacji;
 • współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi dotowane zadania w zakresie pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody;
 • prowadzenie spraw związanych z dochodami budżetowymi pobranymi przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w szczególności związanych z klasyfikacją budżetową oraz rozliczeniem przekazanych środków na dochody budżetu państwa;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie dowodów bankowych z tytułu dochodów budżetowych, wydatków z budżetu środków europejskich;
 • uzgadnianie zapisów księgowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przekazanych dochodów budżetowych, na podstawie ewidencji księgowej;
 • analizowanie, weryfikowanie i uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych;
 • przygotowywanie zaksięgowanych dokumentów do sporządzania sprawozdawczości z wykonania planu dochodów budżetowych;
 • uzgadnianie kont, zamykanie ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie jednostkowych, zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania planu dochodów budżetowych części 85/08 oraz sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich;
 • współpraca z NBP w zakresie obsługi subkonta rachunku bieżącego dochodów LUW oraz z BGK w zakresie obsługi projektów ze środków UE;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz dysponentami II i III stopnia w zakresie realizacji dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa;
 • współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi dotowane zadania w sprawie realizacji dochodów w budżecie Wojewody;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie planu finansowego wydatków budżetu państwa części 85/08 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie planu finansowego wydatków dysponentów niższego stopnia;
 • uzgadnianie zapisów księgowych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami w zakresie planu wydatków budżetu państwa części 85/08 - województwo lubuskie;
 • współpraca z Ministerstwem Finansów w zakresie uzgadniania planu wydatków dysponenta części 85/08;
 • sporządzanie jednostkowych, zbiorczych sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
 • współpraca z dysponentami niższego stopnia w zakresie wykonywania budżetu Wojewody;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przekazywanych dotacji;
 • współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi dotowane zadania w zakresie pozostałych dotacji ujętych w budżecie Wojewody;
 • ewidencjonowanie oraz księgowanie planu finansowego wydatków budżetu państwa części 85/08 w układzie zadaniowym;
 • analizowanie i weryfikowanie zgodności danych w ewidencji budżetu w układzie zadaniowym z zapisami księgowymi w układzie klasyfikacyjnym;
 • ewidencjonowanie i księgowanie zaangażowania wydatków budżetu w zakresie dotacji przekazywanych przez dysponenta części;
 • weryfikowanie oraz księgowanie zwrotów dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i innych odbiorców dotacji na konto pomocnicze państwowej jednostki budżetowej;
 • sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych: półrocznych i rocznych z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;
 • sporządzanie sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i informacji o udzieleniu takiej pomocy;
 • współpraca z dysponentami niższego stopnia, wydziałami merytorycznymi w zakresie wykonywania budżetu w układzie zadaniowym.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Jasiczak 2018-03-26 13:08
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie