Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert w ramach programu rządowego Razem bezpieczniej (2017-06-12)

 

ZATWIERDZAM

Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

  OTWARTY KONKURS OFERT

12 czerwca 2017

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, w 2017 roku. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji celem dofinansowania jego realizacji. 

1. Rodzaj zadania.

Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Nazwa i zakres zadania:

„Komunikacja w służbie bezpieczeństwa publicznego”, w ramach którego należy:

  1. Przeprowadzić kampanię informacyjno-promocyjną na temat pracy dzielnicowego oraz programów "Dzielnicowy bliżej nas" i "Razem bezpieczniej".

  2. Zrealizować dwudniowe Seminarium Szkoleniowe pn. „Komunikacja w służbie Bezpieczeństwa Publicznego”,  oparte na wykładach i warsztatach dla dzielnicowych    mianowanych  i przewidywanych do mianowania na stanowisko „starszego dzielnicowego” dotyczących efektywnej komunikacji (ze szczególnym uwzględnieniem kanałów komunikacji z młodzieżą).

  3.  Przeprowadzić wydruk ulotek-wizytówek zawierających informacje o Programie „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, Krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa”, danych teleadresowych dzielnicowego oraz zorganizować kolportaż tych ulotek-wizytówek.

  4. Przeprowadzić z uczniami szkół gimnazjalnych spotkania połączone z wręczaniem ulotek-wizytówek przybliżających nowy model funkcjonowania służby dzielnicowego oraz nowych kanałów komunikacji przy wykorzystaniu sieci Internet.

  5. Przeprowadzić spotkania ze słuchaczami Uniwersytetów III Wieku i członkami Klubów Seniora połączone z wręczaniem ulotek-wizytówek przybliżających nowy model funkcjonowania służby dzielnicowego.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość środków z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji

4.1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami:
− ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.),
− rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4.2 Do złożonej oferty należy dołączyć:

  • odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • aktualny tekst jednolity statutu organizacji,
  • zaświadczenia o braku zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne,
  • i zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • w przypadku składania oferty przez pełnomocnika: pełnomocnictwo do składania oświadczeń i zawierania umów w imieniu organizacji.

4.3.Każda organizacja może złożyć jedną ofertę.
4.4. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
4.5. Oferty sporządzone wadliwie, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. 
4.6. Każda oferta powinna zawierać komplet załączników.
4.7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane przez Komisję Konkursową Wojewody Lubuskiego w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4.8. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty będzie określona na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu.
4.9. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.
4.10. Zleceniobiorca, w terminie 7 dni, od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferenta, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Złożenie korekty kosztorysu w nieodpowiednim czasie skutkowało będzie niepodpisaniem umowy.
4.11. W związku z niepodpisaniem umowy z ww. przyczyn oferent nie może wywodzić żadnych roszczeń.
4.12.. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania realizowanego od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. będą w szczególności koszty, które:
a) są niezbędne do realizacji zadania,
b) zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z kasy lub rachunku bankowego oferenta na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego),
c) są udokumentowane dowodami księgowymi,
d) zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania

5.1. Podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem) stanowi zatwierdzenie przez Wojewodę Lubuskiego przedłożonych przez Komisję Konkursową wyników postępowania konkursowego. Ramowy wzór umowy określają obowiązujące przepisy wykonawcze do art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.).
5.2. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.
5.3.Zlecenie realizacji zadania przez Wojewodę Lubuskiego, nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.).
5.4.Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
5.5.Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a wybranym oferentem.
5.6.Umowa może przewidywać modyfikację poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie w tym ogłoszeniu opisanym lub modyfikacje (doprecyzowania) nieistotne dla zakupu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile zgodę na nie wyrazi oferent i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności zwiększać będą ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach. Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji poszczególnych zadań w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli ich uwzględnienie w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.
5.7.Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru określonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.).

 6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Oferty można składać:
- osobiście: w Punkcie Obsługi Klienta Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, parter, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- korespondencyjnie na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert 2017 – Razem bezpieczniej. Dzielnicowy bliżej nas” - (decyduje data stempla pocztowego).

Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

7.1. Wybór ofert następuje w trybie konkursowym zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.).
7.2. Opiniowania ofert oraz wyboru ofert celem przedstawienia Wojewodzie dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Wojewodę Lubuskiego.
7.3. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów.
7.4. Członek Komisji Konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, za wyjątkiem sytuacji konfliktu interesów.
7.5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7.6. Komisja po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert) przedstawia niezwłocznie protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Wojewodzie Lubuskiemu.
7.7. Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Wojewoda w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.
7.8. Z chwilą zaakceptowania przez Wojewodę wyboru dokonanego przez Komisję Konkursową wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.
7.9. Wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa dokona w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

Kryteria formalne:
1) składającym ofertę winien być podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony w pkt. 4.1 niniejszego konkursu,
2) złożenie oferty w terminie określonym w pkt. 6 niniejszego konkursu,
3) złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
4) kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione,
5) oferta winna zawierć szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z wydzielonymi kosztami administracyjnymi,
6) zgodność oferty z założeniami określonymi w pkt. 2 niniejszego konkursu.

 Kryteria merytoryczne:
1) zgodność oferty z zakresem zadania,
2) możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot pod względem:
a)      doświadczenia podmiotu w realizacji tego typu zadań,
b)      posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych, umożliwiających realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji.
3) efektywności zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność,
4) planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących  z innych źródeł na realizację zadania
5) wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
6) wiarygodności podmiotu pod względem finansowym,
7) ocena dotychczasowej realizacji zadań, rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczania dotychczas otrzymanych środków finansowych
8) promowanie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
9) preferowane będą projekty obejmujące zakresem działania obszar całego Województwa Lubuskiego oraz zakładające realizację wszystkich działań w obszarze

Zastrzega się, iż realizacja zadań przedstawionych w ofertach nie może być przeprowadzona odpłatnie przez osoby zatrudnione etatowo w organizacjach, pomimo, że statut dopuszcza taką możliwość.

Oferty nie spełniające, co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

 8. Termin dokonania wyboru
Wybór oferty dokonany będzie niezwłocznie, a wyniki konkursu opublikowane będą:
1) na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

 9. Warunki unieważnienia konkursu
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
Wojewoda Lubuski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

10. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym:
W roku bieżącym oraz 2016 Wojewoda Lubuski nie ogłaszał konkursów otwartych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka „Razem bezpieczniej”.

11. Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. lub telefonicznie 95 7-115-151, 95 7-115-504.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
ogłoszenie otwartego konkursu ofert ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2017-06-12 13:19
Magdalena Walentynowicz
1.67MB ogłoszenie otwartego konkursu ofert pobierz

wszystkie wydarzenia

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2017-06-13 08:17:35
na górę strony wstecz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie