Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Województwo lubuskie - stan na dzień 6 września 2018 r.

Czym jest ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.
Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy zgodnie z art. 18 oraz art. 20 ustawy o pomocy społecznej należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych odpowiednio przez gminę i powiat.
Wojewoda ustala sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 22 pkt 1 oraz art. 110 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gdzie się zgłosić?
Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Decyzję o skierowaniu wydaje organ  jednostki prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do ośrodka  wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi złożony w ośrodku pomocy społecznej  właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).

Odpłatność za pobyt w środowiskowym domu samopomocy
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę 1.902 zł lub na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.542 zł. (300% odpowiedniego kryterium dochodowego). Osoba ponosząca odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług ośrodka, w przypadku występowania uzasadnionych okoliczności (np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych).
Decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydaje organ  jednostki prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W województwie lubuskim funkcjonują 32 ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oferujące łącznie 928 miejsc. Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy:

  • typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;
  • typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;
  • typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Środowiskowe domy samopomocy oferują miejsca dla osób ze spectrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną w związku z realizacją programu „Za życiem”.  

Usługi w środowiskowych domach samopomocy świadczone są na poziomie obowiązujących standardów, które regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). Jednostki, które nie spełniają standardów określonych w ww. rozporządzeniu powinny je spełnić do końca 2018 r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ośrodki wsparcia [ 1 ]
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2018-09-07 09:52
Marta Mikołajczyk
500.98KB Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Mikołajczyk 2018-09-06 14:47
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie