Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Województwo lubuskie - stan na dzień 6 września 2018 r.

Czym jest ochrona zdrowia psychicznego?

Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących ws szczególności:

  • promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
  • zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
  • kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają instytucje do tego powołane oraz organy administracji rządowej i samorządowej. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.
Powyższe zadania są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Czym jest oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Oparcie społeczne polega w szczególności na:

  • podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia;
  • organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji;
  • udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Do organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zobowiązuje jednostki organizacyjne pomocy społecznej w porozumieniu z zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. W obszarze pomocy społecznej do podejmowania tego typu działań zobowiązany jest działający w każdej gminie ośrodek pomocy społecznej (82 w woj.lubuskim) oraz działające w powiecie powiatowe centrum pomocy rodzinie (łącznie 12 z wyłączeniem Miast na prawach powiatu).Poza wskazanymi ustawowo formami pomocy, jak skierowanie do środowiskowego domu samopomocy czy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jednostki te zobowiązane są podejmować inne działania służące realizacji wyżej wskazanych celów oparcia społecznego.

ŚRODOWISKOWE OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Środowiskowe domy samopomocy
Celem tej formy oparcia społecznego jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Szczegółowe informacje na temat środowiskowych domów samopomocy dostępne są w zakładce „Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.Środowiskowe domy samopomocy oferują miejsca dla osób ze spectrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną w związku z realizacją programu „Za życiem”.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby z odpowiednim przygotowaniem mające na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnację, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi, opłaty za usługi reguluje rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

INSTYTUCJONALNE FORMY POMOCY DLA OSÓB  ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Domy pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej jest to formą pomocy dla osoby, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
Dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują w województwie domy o określonych typach: dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Szczegółowe informacje na temat domów pomocy społecznej dostępne są w zakładce „Domy pomocy społecznej”.

INNE FORMY POMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Mieszkania chronione
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – osobom pełnoletnim decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony. W uzasadnionych przypadkach osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku, osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi decyzja może zostać wydana na czas nieokreślony.
W naszym województwie funkcjonują cztery mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jedno z mieszkań prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (tel. 533-750-100), pozostałe trzy mieszkania na zlecenie Miasta Gorzowa Wlkp. prowadzi Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat  Gorzowski w Gorzowie Wlkp. (tel. 95-7-25-87-76).
Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają ponadto prawo ubiegać się o pomoc na ogólnych zasadach pomocy społecznej.


drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Mikołajczyk 2018-09-06 14:48
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie