Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Informacje ogólne

Akty prawne

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Sprawozdania

Raporty

Programy

Procedury

Publikacje

 

„Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.”

(z Preambuły Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Przemoc w rodzinie to:

 • jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie,
 • naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej,
 • w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie przysługuje bezpłatna pomoc w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
  i rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej i wsparcia,
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
  z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

Kto może udzielić pomocy?

1. GMINA (najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej) zobowiązana do:

 • opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
 • w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
 • tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

 

2. POWIAT (najczęściej za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie) zobowiązany m. in. do:

 • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
 • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

3. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gorzowie Wlkp. ul Okrzei 39, świadczący ofiarom przemocy w rodzinie usługi bez względu na miejsce zamieszkania, bez skierowania, nieodpłatnie i bez względu na posiadany dochód w zakresie:

 • udzielania całodobowo poradnictwa, wsparcia, informacji telefonicznie lub ambulatoryjnie w siedzibie Ośrodka,
 • zapewnienia schronienia przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia
  w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie (w tym udzielania pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, zgodnie ze standardem usług),
 • ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • udzielania natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
 • rozpoznania sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i oceny ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci, diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,
 • opracowania indywidualnego planu pomocy,
 • umożliwienia udziału w grupie wsparcia, objęcia terapią indywidualną ukierunkowaną na oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • oceny sytuacji dzieci i udzielania im wsparcia lub pomocy.
 • kontakt: tel. 95 721 41 60, e-mail:
 • więcej informacji: http://www.sow.com.pl/

 

4. OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W ZIELONEJ GÓRZE funkcjonujący w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, prowadzony przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 17:

 

 • Ośrodek swym zasięgiem obejmuje województwo lubuskie, a opieką wszelkie kategorie pokrzywdzonych,
 • świadczy poradnictwo i konsultacje prawne oraz psychologiczne,
 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00; od godz. 16.00 dyżurują specjaliści,
 • z Ośrodkiem można się kontaktować telefonicznie: tel./fax.: 68 4549232, 68 4571045, kom. 692 064 061 lub e-mailowo:
 • http://baba.org.pl/index.php/programy/osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

 

5. OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" kontakt:

 

 • tel. 22 668 70 00 (czynny w godzinach 14.00 - 22.00)
 • e-mail: ,
 • .
 • porady prawne:
 • http://www.niebieskalinia.pl

 

6. Informacje, wyniki badań, raporty, sprawozdania, wskazówki i interpretacja przepisów prawa z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zakładka „Przemoc w rodzinie”: http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Kozłowski 2018-07-04 09:52
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie