Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wieloosobowe Stanowiska ds. Nadzoru Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Vacat

 

Aleksandra Dudojć-Masternak

Piętro XV,pok. 1514
tel.: +48 95 711 55 62

Zadania:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie:
a) prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków (w tym bazy danych EGiB),
b) zakładania osnów szczegółowych,
c) tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
d) tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych obiektów topograficznych (BDOT500 oraz BDOT10k),
e) prowadzenia dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
f)  koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
g) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
h) prowadzenia dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
i)  tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
j)  tworzenia, prowadzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci map ewidencyjnych, map zasadniczych oraz map topograficznych (w odpowiednich skalach),
k) prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
l)  wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
m) prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w części dotyczącej obszaru województwa;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których Wojewódzki Inspektor jest organem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23):
a) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
b) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie geodezji i kartografii;
4) rozpatrywanie skarg, wniosków i zażaleń:
a) na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, realizujących zadania określone w ustawie,
b) w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
5) prowadzenie ewidencji w zakresie:
a) decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora,
b) spraw przekazywanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
c) spraw karnych przekazywanych do Sądów Rejonowych;
6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora;
7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie:
a) skarg i wniosków wnoszonych na działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz na działalność wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b) wniosków posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich;
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane i położone na gruntach pozostających w wyłącznym władaniu danego podmiotu oraz o bezpłatnym udostępnieniu podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu danych dotyczących tych sieci, zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych w sprawie zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub ustalenia wysokości należnej opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku, gdy decyzja administracyjna została wydana w oparciu o przepisy ustawy);
11) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną za brak wymaganej licencji lub naruszenie warunków licencji wykorzystania materiałów wojewódzkiego lub powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
12) przygotowywanie projektów wniosków do Wojewody o powołanie i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego, a także o powołanie i odwołanie członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego;
13) przygotowywanie projektów wniosków do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w przypadku zaistnienia przesłanek przewinienia dyscyplinarnego;
14) opracowywanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii;
15) prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem kopii zabezpieczających wojewódzką i powiatowe bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
16) nadzorowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz informacjami niejawnymi w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
17) przyjmowanie wniosków, analiza niezbędnych dokumentów, wydawanie dzienników praktyki zawodowej oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej;
18) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem narad szkoleniowych i seminariów dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie i przygotowywanie materiałów szkoleniowych;
19) obsługa kancelaryjno – biurowa rzecznika dyscyplinarnego oraz wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;
20) współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej, samorządowej i jednostkami organizacyjnymi w sprawie podstawowych zadań państwa w zakresie geodezji i kartografii;
21) współdziałanie z Geodetą Województwa Lubuskiego i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;
22) opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w zakresie geodezji i kartografii;
23) przygotowanie opinii do wniosków o refundację spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych poniesionych w związku z wyodrębnieniem własności lokali;
24) wykonywanie innych zadań służbowych, merytorycznych lub wynikających z organizacji stanowiska pracy, zleconych przez przełożonych.
 
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Flugel-Dojnikowska 2018-03-08 14:59
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie