Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydziały LUW

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Telefon: +48 95 785 14 00
Fax: +48 95 785 14 04
E-mail: polityka.spoleczna[at]lubuskie.uw.gov.pl
Zadania: pomoc społeczna; ośrodki pomocy; ops; pracownik socjalny; dożywianie; usługi opiekuńcze; zasiłek; zasiłki; socjalna; ocena zasobów pomocy społecznej; mpips; kryterium dochodowe; wywiad środowiskowy; przemoc; sprawca przemocy; programy korekcyjno-edukacyjne; ośrodek interwencji kryzysowej; OIK; Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; SOW; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; ŚDS; DPS; placówki zapewniające całodobową opiekę; osoby niepełnosprawne, przewlekle chore; rodzinne domy pomocy; sprawozdania z pieczy; domy dziecka; ośrodki adopcyjne; asystent rodziny; dziecko cudzoziemskie; wychowanek; wychowawca; interwencyjny ośrodek preadopcyjny; rodzina zastępcza; bezdomność; wychodzenia z bezdomności; organizacje pozarządowe; uchodźcy; uchodźca, urząd pracy, PUP, WUP, osoba bezrobotna, bezrobocie, polityki rynku pracy, wykonawca zastępczy, świadczenie z tytułu bezrobocia, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia, środki Funduszu Pracy, zakład pracy chronionej, zakładu pracy chronionej, zpch, zakład aktywności zawodowej, zaz, INF-W, INF-WZ, Centrum Integracji Społecznej, CIS, KIS, organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, rejestr organizatorów, rejestr ośrodków, świadczenia alimentacyjne, dłużnik alimentacyjny, funduszu alimentacyjny, becikowe, świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, Solidarnościowy Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, orzekanie o niepełnosprawności zespół, szkolenie członków powiatowych zespołów, stopniu niepełnosprawności, Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
Pracownicy wydziału (jednostki):
Imię i nazwisko Telefon Pokój
Grażyna Jelska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851400
1301 a
Aneta Tomczyk
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851400
1301 b
ODDZIAŁ BUDŻETU I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (kliknij aby rozwinąć)
Agnieszka Kostrzewa
Kierownik Oddziału Budżetu i Świadczeń Rodzinnych
wew.
tel.zewn.: 957851430
1305
Izabela Ciepuch
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu polityki rodzinnej
wew.
tel.zewn.: 957851440
1304a
Angelika Dogoda
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851433
1304
Joanna Kędzior
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń
wew.
tel.zewn.: 957851435
1303
Beata Kropidłowska
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 95 7851436
1304
Paweł Mazurowski
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń
wew.
tel.zewn.: 957851431
1302
Iwona Siejka
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu polityki rodzinnej
wew.
tel.zewn.: 957851437
1304a
Wioletta Suska-Antkowiak
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń
wew.
tel.zewn.: 957851438
1303
Mariola Wasiucionek
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851439
1304
Natalia Wojciechowska
Stanowisko ds. programów
wew.
tel.zewn.: 957851434
1302
ODDZIAŁ KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W DELEGATURZE URZĘDU (kliknij aby rozwinąć)
Barbara Maszkiewicz
Kierownik Oddziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu
wew.
tel.zewn.: 957851405
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 711
Barbara Blatkiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
wew.
tel.zewn.: 957851407 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 710
Kazimierz Bysiek
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi formularzy
wew.
tel.zewn.: 957851411 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 701
Marzena Dzięgelewska-Pytka
Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń
wew.
tel.zewn.: 957851412 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 709
Marta Einbacher
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851408 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 704
Katarzyna Gutry
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851425
1318
Karolina Hermanowicz
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851424 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
1307 B
Ewelina Jarzyna
Stanowisko ds. świadczeń i kontroli
wew.
tel.zewn.:
1320
Marcin Kociela
Stanowisko ds. Obsługi Formularzy
wew.
tel.zewn.: 957851429 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
1307
Agnieszka Krzemińska
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851432
1319
Aneta Mikłaszewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji wniosków i obsługi
wew.
tel.zewn.: 957851414 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 700
Julita Morgowska-Stróż
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851418 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 700
Katarzyna Poźniak
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi formularzy
wew.
tel.zewn.: 957851417 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 702
Sandra Pudło
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851422 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
1318
Beata Sidor
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851426 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
1320
Sylwia Sobieraj
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
wew.
tel.zewn.: 957851421 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
1307 A
Ewa Sowińska
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
wew.
tel.zewn.: 957851406 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 710
Agata Sułek
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851413 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 706
Katarzyna Surma
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji wniosków i obsługi
wew.
tel.zewn.: 957851423
1319
Sylwia Sztejna
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851419 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 708
Katarzyna Taniewska
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851409 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 704
Małgorzata Willmann
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851420 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 708
Aneta Żelwis
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851427 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
1319
Beata Żukowska
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851416 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 700
Magdalena Jabłońska
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 95 7851409 (pn, śr, pt 12:00-14:30)
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, pokój 704
ODDZIAŁ NADZORU I KONTROLI W POMOCY SPOŁECZNEJ (kliknij aby rozwinąć)
Ewelina Tomaszewska
Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851470
1306
Katarzyna Bejuk
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
wew.
tel.zewn.: 957851475
1311
Krzysztof Frisoli
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851473
1315
Magdalena Kaczorowska
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851471
1309
Marta Mikołajczyk
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
wew.
tel.zewn.: 957851478
1310
Marzena Modrzewska
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
wew.
tel.zewn.: 957851474
1311
Inga Nawrot
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851479
1313
Anna Obiegło
Wieloosobowe stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851476
1308a
Teresa Ozimek
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851480
1308
Hanna Piekarska
Wieloosobowe stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851472
1308a
Małgorzata Rodak
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957851481
1308a
ODDZIAŁ RYNKU PRACY (kliknij aby rozwinąć)
Marta Krompaszczyk
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957851460
1312
Anna Bilińska
Wieloosobowe stanowisko ds. zakładów pracy chronionej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
wew.
tel.zewn.: 957851462
1317
Andżelika Humienna
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy
wew.
tel.zewn.: 957851463
1316
Beata Malarek
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy
wew.
tel.zewn.: 957851464
1316a
Beata Mroczkowska
Stanowisko ds. zatrudnienia socjalnego
wew.
tel.zewn.: 957851465
1314
Monika Święcich
Wieloosobowe stanowisko ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
wew.
tel.zewn.: 957851461
1316
Monika Tarnowska
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wydziału
wew.
tel.zewn.: 957851400
1301
Agnieszka Tłoczyńska
Wieloosobowe stanowisko ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
wew.
tel.zewn.: 957851466
1316
Marta Zatylna
Wieloosobowe stanowisko ds. zakładów pracy chronionej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
wew.
tel.zewn.: 957851467
1317
ODDZIAŁ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ (kliknij aby rozwinąć)
Agnieszka Kraska
Kierownik Oddziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
wew.
tel.zewn.: 957851450
1412
Sylwia Czujko-Bury
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 957851451
1410
Magdalena Dziadas
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 957851452
1410
Anna Florczak
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 957851453
1410
Monika Mach
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 957851456
1411
Wirginia Put-Sobania
Stanowisko ds. wspierania rodziny
wew.
tel.zewn.: 957851454
1411
Agnieszka Wejman
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 957851455
1411
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (kliknij aby rozwinąć)
Piotr Myczkowski
Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
wew.
tel.zewn.: 957851445
823
Marcin Baliński
Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
wew.
tel.zewn.: 957851447
822
Marlena Judczyc
Stanowisko do spraw administracyjno - biurowych
wew.
tel.zewn.: 957851446
821
Łukasz Kosiorek
pracownik administracyjno-biurowy
wew.
tel.zewn.: 957851448
822
Hanna Krawczyk
Pracownik biurowy
wew.
tel.zewn.: 957851449
822
Honorata Maciejewicz
Protokolant
wew.
tel.zewn.: 957851449
821

Wyszukiwarka:

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie