Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydziały LUW

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Telefon: +48 95 711 52 48
Fax: +48 95 711 53 74
E-mail: polityka.spoleczna[at]lubuskie.uw.gov.pl
Zadania: pomoc społeczna; ośrodki pomocy; ops; pracownik socjalny; dożywianie; usługi opiekuńcze; zasiłek; zasiłki; socjalna; ocena zasobów pomocy społecznej; mpips; kryterium dochodowe; wywiad środowiskowy; przemoc; sprawca przemocy; programy korekcyjno-edukacyjne; ośrodek interwencji kryzysowej; OIK; Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; SOW; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; ŚDS; DPS; placówki zapewniające całodobową opiekę; osoby niepełnosprawne, przewlekle chore; rodzinne domy pomocy; sprawozdania z pieczy; domy dziecka; ośrodki adopcyjne; asystent rodziny; dziecko cudzoziemskie; wychowanek; wychowawca; interwencyjny ośrodek preadopcyjny; rodzina zastępcza; bezdomność; wychodzenia z bezdomności; organizacje pozarządowe; uchodźcy; uchodźca, urząd pracy, PUP, WUP, osoba bezrobotna, bezrobocie, polityki rynku pracy, wykonawca zastępczy, świadczenie z tytułu bezrobocia, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia, środki Funduszu Pracy, zakład pracy chronionej, zakładu pracy chronionej, zpch, zakład aktywności zawodowej, zaz, INF-W, INF-WZ, Centrum Integracji Społecznej, CIS, KIS, organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, rejestr organizatorów, rejestr ośrodków, świadczenia alimentacyjne, dłużnik alimentacyjny, funduszu alimentacyjny, becikowe, świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, orzekanie o niepełnosprawności zespół, szkolenie członków powiatowych zespołów, stopniu niepełnosprawności, Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
Pracownicy wydziału (jednostki):
Imię i nazwisko Telefon Pokój
Grażyna Jelska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 248
1301a
ODDZIAŁ BUDŻETU I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (kliknij aby rozwinąć)
Agnieszka Kostrzewa
Kierownik Oddziału Budżetu i Świadczeń Rodzinnych
wew.
tel.zewn.: 957 115 176
1305
Paweł Mazurowski
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń
wew.
tel.zewn.: 957 115 812
1302
Wioletta Suska-Antkowiak
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń
wew.
tel.zewn.: 95 7115 454
1303
Mariola Wasiucionek
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 772
1304
Izabela Ciepuch
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu polityki rodzinnej
wew.
tel.zewn.: 957 115 167
1304a
Angelika Dogoda
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 394
1304
Beata Horbaty
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń
wew.
tel.zewn.: 957 115 500
1302
Joanna Kędzior
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli świadczeń
wew.
tel.zewn.: 95 7115 272
1303
Iwona Siejka
Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu polityki rodzinnej
wew.
tel.zewn.: 95 711 55 96
1304a
ODDZIAŁ KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W DELEGATURZE URZĘDU (kliknij aby rozwinąć)
Barbara Maszkiewicz
Kierownik Oddziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu
wew.
tel.zewn.:
711, VII p.
Katarzyna Taniewska
Stanowisko ds. ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
704, VII p.
Julita Tomczyk
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 95 7115 447
1307 B
Barbara Blatkiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
wew.
tel.zewn.:
710, VII p.
Kazimierz Bysiek
Stanowisko ds. obsługi formularzy
wew.
tel.zewn.:
701, VII p.
Marzena Dzięgelewska-Pytka
Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń
wew.
tel.zewn.:
709, VII p.
Marta Einbacher
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
704, VII p.
Magdalena Jabłońska
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
704, VII p.
Radosław Krygier
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
707, VII p.
Aneta Mikłaszewicz
Stanowisko ds. rejestracji wniosków i obsługi
wew.
tel.zewn.:
700, VII p.
Julita Morgowska-Stróż
Stanowisko ds. rejestracji wniosków i obsługi
wew.
tel.zewn.: 784472154

Magdalena Neumann
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957 115 447
1307
Anna Obiegło
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957 115 688
1307
Leszek Pietrzak
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
700, VII p.
Katarzyna Poźniak
Stanowisko ds. obsługi formularzy
wew.
tel.zewn.:
702, VII p.
Sandra Pudło
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851422
1319
Beata Sidor
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957 115 107
1319
Sylwia Sobieraj
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.: 957851421
1307 A
Ewa Sowińska
Stanowisko ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
wew.
tel.zewn.:
710, VII p.
Malwina Starzewska
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
707, VII p.
Agata Sułek
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
706, VII p.
Sylwia Sztejna
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
708, VII p.
Małgorzata Willmann
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
708, VII p.
Aneta Żelwis
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji wniosków i obsługi
wew.
tel.zewn.: 95 7115 809
1307 B
Beata Żukowska
Stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
wew.
tel.zewn.:
700
ODDZIAŁ NADZORU I KONTROLI W POMOCY SPOŁECZNEJ (kliknij aby rozwinąć)
Joanna Jaźwińska
Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 175
1313
Aleksandra Kaczmarek
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
wew.
tel.zewn.: 957 115 450
1311
Marta Mikołajczyk
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
wew.
tel.zewn.: 957 115 542
1310
Inga Nawrot
Stanowisko ds. pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 209
1309
Teresa Ozimek
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 577
1308
Ewelina Tomaszewska
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
wew.
tel.zewn.: 957 115 484
1311
Kamila Ziółkowska
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 450
1311
Krzysztof Frisoli
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 174
1315
Tomasz Kozłowski
Wieloosobowe stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej
wew.
tel.zewn.: 95 7 115 262
1312
Krystyna Małecka
Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej
krystyna.małecka[at]lubuskie.uw.gov.pl
wew.
tel.zewn.: 95 7115 335
1315
ODDZIAŁ RYNKU PRACY (kliknij aby rozwinąć)
Aneta Tomczyk
Kierownik Oddziału Rynku Pracy
wew.
tel.zewn.: 957 115 348
1318
Anna Bilińska
Wieloosobowe stanowisko ds. zakładów pracy chronionej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
wew.
tel.zewn.: 957 115 546
1317
Andżelika Humienna
Stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy
wew.
tel.zewn.: 957 115 378
1316
Marta Krompaszczyk
Stanowisko ds. nadzoru i kontroli urzędów pracy
wew.
tel.zewn.: 957 115 492
1316
Beata Malarek
Wieloosobowe stanowisko ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
wew.
tel.zewn.: 957 115 309
1316a
Beata Mroczkowska
Stanowisko ds. zatrudnienia socjalnego
wew.
tel.zewn.: 957 115 379
1314
Agnieszka Tłoczyńska
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wydziału
wew.
tel.zewn.: 957115 248
1301
Marta Zatylna
Wieloosobowe stanowisko ds. zakładów pracy chronionej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
wew.
tel.zewn.: 957 115 439
1317
ODDZIAŁ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ (kliknij aby rozwinąć)
Agnieszka Kraska
Kierownik Oddziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
wew.
tel.zewn.: 95 7115 371
1412
Agnieszka Wejman
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 957115680
1411
Sylwia Czujko-Bury
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 95 7115 422
1410
Magdalena Dziadas
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 95 7115 430
1410
Anna Florczak
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej
wew.
tel.zewn.: 95 7115 431
1410
Monika Mach
Stanowisko ds. wspierania rodziny
wew.
tel.zewn.: 957 115 501
1411
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (kliknij aby rozwinąć)
Piotr Myczkowski
Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
wew.
tel.zewn.: 957 115 402
832
Marcin Baliński
Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
wew.
tel.zewn.: 957 115 131
822
Marlena Judczyc
Stanowisko do spraw administracyjno - biurowych
wew.
tel.zewn.: 957 115 130
822
Łukasz Kosiorek
pracownik administracyjno-biurowy
wew.
tel.zewn.: 957 115 132
822

Wyszukiwarka:

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie