Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wielkopolski na lata 2018- 2023:

 1. Jolanta Chaszczowska – radca prawny
 2. Teresa Florczyk – mgr pielęgniarstwa
 3. Piotr Gajewski – dr n. med.
 4. Krzysztof Grzesiowski – dr n. prawnych
 5. Jadwiga Jankowska – radca prawny
 6. Jan Jarosz – lek. med.
 7. Natasza Jemielity – adwokat
 8. Emilia Jurgiewicz – radca prawny
 9. Halina Kąkolewska – mgr pielęgniarstwa
 10. Adam Lulkiewicz – radca prawny
 11. Andrzej Rozmiarek – dr n. med.
 12. Monika Rubaszewska – mgr pielęgniarstwa
 13. Elwira Szurmińska – Kamińska – radca prawny
 14. Adam Włoch – mgr analityki medycznej  
 15. Marta Franaszek – Panocha – adwokat – powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta
 16. Elżbieta Płonka – lek. med. – powołana przez Ministra Zdrowia.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1318 ze zm.) od początku 2012 roku w każdym województwie funkcjonują komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisja składa się z 16 członków, z których połowę stanowią specjaliści z wykształceniem medycznym, drugą połowę stanowią eksperci z dziedziny nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, natomiast po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.

Czym jest zdarzenie medyczne?

W ustawie zdarzenie medyczne określone zostało jako następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem może być:

 • diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby,
 • leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda,
 • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Uwaga:

Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa lubuskiego, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 roku.

Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy (wzór wniosku poniżej). Wnioski można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1 stycznia 2012 roku. Osoby, które zostały poszkodowane wcześniej mogą dochodzić odszkodowania na dotychczasowych zasadach.

Wniosek do komisji można złożyć w ciągu jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta.

Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.

Jak długo należy czekać na decyzję?

Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wysokość świadczeń:

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

Akty prawne:

 • Ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z  2017 r. poz. 1318 ze zm.);

Akty wykonawcze - rozporządzenia do wyżej wymienionej ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniuprzed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz.U. z 2011r. nr 294 poz. 1740);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz.U. 2012.207).

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
 2. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
 3. imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;
 4. wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 5. adres do doręczeń;
 6. dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: firmę, adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;
 7. uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
 8. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
 9. propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia
 10. dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
 11. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich,
 12. potwierdzenie uiszczenia opłaty,

Opłata:

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Opłatę uiścić można:

przelewem na rachunek:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolski 
NBP O/O Zielona Góra
72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

z dopiskiem w tytule przelewu "opłata za złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych"

lub gotówką w kasie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellończyka 13, naprzeciwko LUW, parter budynku po banku PKO SA).

Koszty postępowania:

Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisją w orzeczeniu, ponosi:

 • podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
 • podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
 • ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

z dopiskiem : "Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych"

lub złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

pokój nr 908

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

Dodatkowe informacje:

tel./fax.: 95 711 54 49
fax.: 95 711 54 33
e-mail:

„Niezbędnik dla wnioskodawców” Rzecznika Praw Pacjenta

Niezbędnik wnioskodawcy - pobierz plik.

 

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych [ 2 ]
PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA POZOSTAŁYCH SPADKOBIERCÓW PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA POZOSTAŁYCH SPADKOBIERCÓW 2013-07-17 10:14
Maja Stachowiak
36.5KB PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA POZOSTAŁYCH SPADKOBIERCÓW pobierz
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego 2018-10-05 10:20
Tomasz Zabiszak
77.5KB Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niezbędnik wnioskodawcy [ 1 ]
Niezbędnik wnioskodawcy Niezbędnik wnioskodawcy 2014-05-06 10:32
Tomasz Zabiszak
678.23KB Niezbędnik wnioskodawcy pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2018-10-05 10:22
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie