Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Ramowa Dyrektywa Wodna (2014-04-10)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z powodzeniem wdraża wymagane w Nowej Dyrektywie Wodnej elementy monitoringu biologicznego - poinformowała wojewodę Jerzego Ostroucha, szefowa WIOŚ Małgorzata Szablowska. Tematem spotkania były dalsze konieczne działania, dostosowujące system monitoringu wód w Lubuskiem do wymagań, zapisanych w RDW.

W latach 2010-2012 dokonany został znaczny postęp w zakresie zapewnienia zgodności systemu monitoringu wód w Polsce z wymaganiami RDW. Małgorzata Szablowska przedstawiła plan dalszych działań, związanych wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wdrożenie dyrektywy w zakresie monitoringu, w tym osiągnięcie wymaganych poziomów oznaczalności dla poszczególnych substancji wymaga zastosowania wysokorozdzielczych technik analitycznych, doświadczonej wyspecjalizowanej kadry i zapewnienia stabilnego źródła finansowania wysokich kosztów bieżących monitoringu.

Nowa Dyrektywa Wodna

Nieumiejętne gospodarowanie wodami, a także degradacja jakościowa, a więc zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego, rolniczego i komunalnego, stały się przyczyną pogorszenia stanu wód. Unia Europejska, aby powstrzymać te niepokojące zmiany, już przed 30 laty, podjęła kroki prawne mające na celu ochronę wód. Akty prawne wydane na przestrzeni kilkudziesięciu lat okazały się jednak niewystarczające. Opracowany został ramowy akt prawny obejmujący zagadnienia gospodarowania wodami na terytorium całej Unii Europejskiej – Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW).

Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RDW

Odpowiedzialność za wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce spoczywa na administracji państwowej. Koordynacją przedsięwzięcia zajmują się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i regionalne zarządy gospodarki wodnej. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) odpowiada za gospodarowanie wodami w Polsce, w tym również za całokształt spraw związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Do jego kompetencji należy opracowywanie programu działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy (program wodno-środowiskowy kraju) i planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, prowadzenie ewidencji zasobów wód śródlądowych, powierzchniowych, podziemnych wraz  z podstawowymi danymi oraz ewidencji urządzeń wodnych (tzw. kataster wodny), sporządzanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze kraju. KZGW planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymywaniem dobrego stanu wód i urządzeń wodnych oraz z inwestycjami w gospodarce wodnej, a także sprawuje nadzór nad państwową służbą hydrogeologiczną oraz hydrologiczno-meteorologiczną. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykonuje swoje zadania przy pomocy siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) z siedzibami w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej

W proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej zaangażowane są wszystkie instytucje, których działalność w sposób bezpośredni lub pośredni związana jest z gospodarką wodną.

 • Inspekcja Ochrony Środowiska (GIOŚ, WIOŚ), Główny Inspektorat Sanitarny,  SANEPID,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie,
 • wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych,
 • starostwa powiatowe, gminy,
 • Państwowy Instytut Geologiczny (PIG), pełniący zadania państwowej służb  hydrologicznej,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), pełniący zadania państwowej  służby hydrologiczno-meteorologicznej,
 • Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ), Instytut Morski.

Cele Ramowej Dyrektywy Wodnej:

Cel podstawowy – zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do wody dobrej jakości oraz umożliwienie korzystania z niej przez przemysł i rolnictwo, przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Cel główny – nadrzędny - osiągnięcie do roku 2015 (w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027) dobrego stanu wód we wszystkich państwach Unii Europejskiej poprzez:

 • ochronę przed dalszą degradacją ekosystemów wodnych, lądowych i terenów podmokłych, zależnych od ekosystemów wodnych,
 • propagowanie zrównoważonego korzystania z wód,
 • dążenie do ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego m.in. przez ograniczenie i eliminowanie zrzutów i emisji substancji niebezpiecznych,
 • redukcję zanieczyszczeń wód podziemnych,
 • zmniejszenie skutków suszy i powodzi.

Zapisy RDW zostały przeniesione do prawa polskiego przede wszystkim ustawą:

 • Prawo wodne (ustawa z 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami),
 • Prawo ochrony środowiska (z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami),
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami).

 

 ml

 

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Liberkowska 2014-04-10 15:56:10
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie