Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Lekarze i lekarze dentyści

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów w terminie 01-31 marca 2017 r. w województwie lubuskim

Wojewoda Lubuski informuje, że ukazała się lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 01-31 marca 2017 r. na terenie województwa lubuskiego:

Lista kodowana lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r. - pobierz tabelę

Przedłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie WORS

Wojewoda Lubuski informuje, że Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużył termin składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie WORS do dnia 2 marca 2017 r. do godziny 10:55 - przedłużeniu ulega tym samym odpowiednio termin na składanie wniosków w formie papierowej do dnia 6 marca 2017 r. (poniedziałek).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku o rozpoczęcie specjalizacji, lekarz przesyła go w formie papierowej do wojewody nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej. W świetle powyższego, 3 dniowy termin na przesłanie wniosku w formie papierowej upływa w niedzielę 5 marca 2017 r. tj. w dzień ustawowo wolny od pracy, zgodnie z art. 57 §4 KPA  termin na przesłanie wniosku w formie papierowej upływa dnia następnego tj. 6 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej  https://wors.cmkp.edu.pl

Miejsca pozarezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca 2017 r. w województwie lubuskim

Lista uruchomionych miejsc szkoleniowych w trybach pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31 marca 2017 r. na terenie województwa lubuskiego.

Pobierz tabelę

Znane są już rezydentury dla lekarzy i lekarzy dentystów na nabór wiosenny w 2017 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy kwalifikowani będą na specjalizację w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 marca 2017 r. przez właściwego wojewodę ze względu na miejsce specjalizacji.

Dla wszystkich województw Minister Zdrowia na bieżące postępowanie kwalifikacyjne przyznał łącznie 1856 rezydentur, z tego 75 to rezydentury dla województwa lubuskiego.

Kryteria według jakich zostały przyznane rezydentury:

 1. dziedziny medycyny objęte projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” - 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 2. w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 50% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 3. w podstawowych dziedzinach medycyny - 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 4. dziedziny priorytetowe nieuwzględnione w pkt. 1 i 3 -  przyznano po jednym miejscu dla województw, gdzie zgłoszono zapotrzebowanie przez wojewodów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga! Istotne zmiany dot. wniosków  lekarzy i lekarzy dentystów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) ukazał się komunikat, który dotyczący zmianach w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów.

Po raz pierwszy lekarze będą zobowiązani do złożenia wniosku do PES za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który zostanie uruchomiony nie wcześniej niż z dniem 1 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych https://www.cem.edu.pl/index.php .

Z uwagi na zainteresowanie lekarzy kończących szkolenie specjalizacyjne oraz  zmiany związane z wdrażaniem nowego systemu, prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami na stronie  Wydziału Zdrowia Wojewody Lubuskiego oraz CEM .

Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca rezydenckie dla lekarzy

Wojewoda Lubuski informuje, że Minister Zdrowia dodatkowo przyznał dla lekarzy niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 01-31 października 2016 r. dla województwa lubuskiego.

Pismo MZ - dodatkowe rezydentury

Wyniki dodatkowej kwalifikacji lekarzy w trybie pozarezydenckim po postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31.10.2016 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że ukazała się lista lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 01-31.10.2016 r. na terenie województwa lubuskiego.

Lista kodowana lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów w terminie 01-31 października 2016 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że ukazała się lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i lista lekarzy i lekarzy dentystów niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 01-31 października 2016 r. na terenie województwa lubuskiego:

Lista kodowana lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r.  - pobierz tabelę;

Lista kodowana lekarzy i lekarzy dentystów niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. - pobierz tabelę.

"Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia  potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"

Wojewoda Lubuski zachęca lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.

W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.

Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów: dojazdu i powrotu z kursu oraz zakwaterowania w czasie kursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej CMKP http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/ .

Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

Informujemy, że procedura składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej została opisana w komunikacie dostępnym na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: https://wors.cmkp.edu.pl/

Miejsca pozarezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 października 2016 r. w województwie lubuskim.

Lista uruchomionych miejsc szkoleniowych w trybach pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31 października 2016 r. na terenie województwa lubuskiego.
Załączona lista miejsc szkoleniowych została opracowana z uwzględnieniem opinii konsultantów wojewódzkich.

Pobierz tabelę

Znane są rezydentury dla lekarzy i lekarzy dentystów na nabór jesienny w 2016 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy kwalifikowani będą na specjalizację w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym, przeprowadzonym w terminie 1-31 października 2016 r. przez właściwego wojewodę ze względu na miejsce specjalizacji.

Dla wszystkich województw Minister Zdrowia, na bieżące postępowanie kwalifikacyjne, przyznał łącznie 4037 rezydentur, z tego 145 to rezydentury dla województwa lubuskiego.

Kryteria według jakich zostały przyznane rezydentury:

 1. dziedziny medycyny objęte projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” - 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 2. dziedziny stomatologiczne - 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 3. dziedziny priorytetowe  nieuwzględnione w pkt. 1 i 2 - >80% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 4. dziedziny, na które wojewodowie zgłaszają największe zapotrzebowanie - 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów
 5. pozostałe dziedziny w ilości  >50% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów na sesję jesienną 2016 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych ukazał się komunikat dotyczący przyjmowania zgłoszeń do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2016 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 sierpnia 2016 r. włącznie (do tej daty lekarze mogą również składać wymagane dokumenty do wojewody). Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej https://www.cem.edu.pl/

Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca rezydenckie dla lekarzy

Wojewoda Lubuski informuje, że Minister Zdrowia dodatkowo przyznał dla lekarzy niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 01-31 marca 2016 r. dla województwa lubuskiego (poniżej pismo MZ).

Dodatkowe Rezydentury 2016

Wyniki dodatkowej kwalifikacji lekarzy w trybie pozarezydenckim po postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31 marca 2016 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że ukazała się lista lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 01-31 marca 2016 r. na terenie województwa lubuskiego.

Lista kodowana lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r. - pobierz tabelę

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla lekarzy i lekarzy dentystów na sesję jesienną 2016 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że w dniu 31 lipca 2016 r. upływa termin złożenia wniosku wraz z dokumentami o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2016 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Przedmiotowe dokumenty należy składać do tutejszego Urzędu osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 7115 310, 95 7115 442.

Aktualna lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji (2016-05-16)

Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy w terminie 01-31 marca 2016 r.

Wojewoda Lubuski informuje, że ukazała się lista lekarzy zakwalifikowanych i lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 01-31 marca 2016 r. na terenie województwa lubuskiego:

Lista kodowana lekarzy zakwalifikowanych wiosna 2016 r. - pobierz tabelę

Lista kodowana lekarzy niezakwalifikowanych wiosna 2016 r. - pobierz tabelę

Miejsca pozarezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca 2016 r. w województwie lubuskim (2016-02-12)

Lista uruchomionych miejsc szkoleniowych w trybach pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31 marca 2016 r. na terenie województwa lubuskiego.
Załączona lista miejsc szkoleniowych została opracowana z uwzględnieniem opinii konsultantów wojewódzkich i krajowych.

Pobierz tabelę

Znane są rezydentury na wiosenny nabór dla lekarzy i lekarzy dentystów (2016-02-09)

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 marca 2016 r. Jednocześnie zachęca lekarzy do rozpoczęcia kształcenia podyplomowego, szczególnie w dziedzinach uznanych za priorytetowe podkreślając, że rezydenci kształcąc się na tych kierunkach otrzymują wyższe wynagrodzenia.

Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie Minister Zdrowia dla wszystkich województw przydzielił łącznie 1901 rezydentur, z tego 67 to rezydentury dla województwa lubuskiego.

Kryteria według jakich zostały przyznane rezydentury:

 • dziedziny priorytetowe - 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 • pozostałe dziedziny - po 1 rezydenturze w dziedzinach, w których wojewodowie zgłosili zapotrzebowanie,
 • wyjątek przyznanie po 4 rezydentury w dziedzinie:
  - chirurgii ogólnej - dla każdego województwa, które zgłosiło zapotrzebowanie,
  - chorób wewnętrznych - dla każdego województwa,
  - medycyny lotniczej - dla jedynej jednostki uprawnionej do szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Z uwagi na zapowiadane przez resort zdrowia zmiany w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, zachęcamy do korzystania z informacji publikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz urzędów wojewódzkich, w tym z wyjaśnień udzielanych przez osoby wskazane do kontaktów.

Minister Zdrowia przyznał niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą dla lekarzy i lekarzy dentystów (2015-12-23)

Wydział Zdrowia informuje, że Minister Zdrowia dodatkowo przyznał dla lekarzy i lekarzy dentystów niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 01-31 października 2015 r. dla województwa lubuskiego (poniżej pismo MZ).

Dodatkowe Rezydentury 2015

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy w terminie 01-31 października 2015 r.

Wydział Zdrowia informuje, że ukazała się lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 01-31 października 2015 r. na terenie województwa lubuskiego:

Lista kodowana lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych jesień 2015 r. - pobierz tabelę

Lista kodowana lekarzy i lekarzy dentystów niezakwalifikowanych jesień 2015 r. - pobierz tabelę

Miejsca pozarezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 01-31 października 2015 r. w woj. lubuskim (2015-09-17)

Liczba uruchomionych miejsc szkoleniowych w trybach pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 01-31 października  2015 r. na terenie województwa lubuskiego. Poniżej zamieszczamy wykaz miejsc pozarezydenckich.

Pobierz tabelę

Minister Zdrowia przyznał miejsca rezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów (2015-09-17)

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.  na terenie województwa lubuskiego. Województwo lubuskie otrzymało 211 rezydentur na 151 wnioskowanych.

Przydzielając miejsca rezydenckie, Minister Zdrowia kierował się potrzebami zdrowotnymi obywateli i dostępnością świadczeń w danym regionie. W postępowaniu jesiennym minister przyznał 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów. Ponadto w celu wykształcenia możliwie największej liczby specjalistów w obszarach medycyny uznanych przez resort za kluczowe minister zwiększył pulę rezydentur o dodatkowe wolne miejsca szkoleniowe, przyznając największą ilość miejsc szkoleniowych przyznano w następujących dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, medycyna rodzinna, psychiatria, chirurgia ogólna, medycyna ratunkowa, neurologia, rehabilitacja medyczna.

Zachęcamy lekarzy do rozpoczęcia kształcenia w trybie rezydentury na terenie województwa lubuskiego licząc, iż przyznanie tak dużej liczby rezydentur w postępowaniu jesiennym pozwoli rozpocząć kształcenie zarówno lekarzom po stażu, jak i tym, którzy dotychczas nie uzyskali specjalizacji I i II stopnia oraz tytułu specjalisty.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Lekarze zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem kwalifikacyjnym 1-31 października 2014 r. mogą zmienić tryb odbywania szkolenia na rezydencki (2015-09-16)

Z uwagi na liczne pytania oraz wątpliwości zainteresowanych lekarzy, związane z wejściem w życie modułowego systemu specjalizacji, dotyczące możliwości zmiany trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego z trybu pozarezydenckiego na tryb rezydencki, Wydział Zdrowia LUW zamieszcza poniżej stanowisko Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Opinia Ministerstwa Zdrowia dotyczy dwóch sytuacji:

 • zmiany trybu pozarezydenckiego na rezydencki z zachowaniem dotychczasowego programu specjalizacji (tj. niemodułowego)
  lub
 • zmiany trybu pozarezydenckiego na rezydencki z jednoczesną zmianą dotychczasowego programu specjalizacji (tj. niemodułowego) na nowy modułowy program specjalizacji.

W obu przypadkach lekarze specjalizujący się na terenie województwa lubuskiego powinni złożyć do Wojewody Lubuskiego - Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania rezydentury - zgodnie z obowiązującą procedurą naboru zamieszczoną na stronie internetowej CMKP.

Szczegółowe informacje w piśmie Ministerstwa Zdrowia.

Wydział Zdrowia zachęca do bieżącego korzystania z informacji zamieszczanych na stronie Wydziału, jak również MZ, CMKP.

Dyżury medyczne lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne - ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia (2015-09-10)

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie programu specjalizacji ustalonego dla danej dziedziny medycyny, z uwzględnieniem odpowiedniego modułu. W ramach programu specjalizacji lekarz m.in. odbywa staże kierunkowe obejmujące określony zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz pełni dyżury medyczne określone w programie danej specjalizacji lub pracuje w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej.

Z uwagi na istotne informacje Wydział Zdrowia zachęca do zapoznania się z komunikatem w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, opublikowanym na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Jednostki szkolące lekarzy muszą spełniać warunki akredytacji (2015-02-23)

W związku z prośbą Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przypomina jednostkom szkolącym lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzącym staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa lubuskiego o obowiązkach wynikających  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.):

 • szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów - może prowadzić jednostka, która zgodnie z art. 19f ustawy uzyskała akredytację do szkolenia specjalizacyjnego (została wpisana na listę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) oraz spełnia określone warunki ustawowe - w przypadku, gdy przestała je spełniać, powinna o tym niezwłocznie powiadomić Wojewodę i Dyrektora CMKP;
 • w przypadku zmiany formy prawnej jednostki akredytowanej albo jej reorganizacji,   zgodnie z art. 19f ust. 9 ustawy - jednostka może prowadzić staż kierunkowy lub szkolenie specjalizacyjne jeżeli złoży do Wojewody oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 19f ust. 2 ustawy;
 • po zmianie formy prawnej jednostka akredytowana - jest zobowiązana do niezwłocznego wystąpienia do CMKP o wydanie opinii Zespołu Ekspertów o spełnianiu przez jednostkę warunków do dalszego prowadzenia staży lub szkoleń specjalizacyjnych - art. 19f ust. 10 ustawy.

Dane publikowane na liście CMKP powinny być spójne z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) wszelkie zmiany danych objęte ww. rejestrem podmioty lecznicze obowiązane są zgłaszać Wojewodzie - organowi rejestrowemu w terminie 14 dni od dnia ich powstania, pod rygorem nałożenia kary pieniężnej.

W świetle powyższego, w przypadku rozbieżności w danych dotyczących jednostek akredytowanych, w tym  również w zakresie nazw podmiotów, oddziałów, danych teleadresowych, itp. konieczne jest pilne zgłoszenie do CMKP przez podmiot leczniczy zmian lub dokonanie aktualizacji danych, a także powiadomienie o tym fakcie Wojewody Lubuskiego -Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi sprawy związane z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy.

Nowe zasady dotyczące uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy (2014-12-30)

W związku z uruchomieniem modułowego systemu specjalizacji lekarskich Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. informuje, że na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieszczony został komunikat w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (strona CMKP).

Nowe zasady naboru na specjalizacje lekarskie (2014-09-02)

Wprowadzenie modułowego systemu specjalizacji wiąże się z jednoczesnym zniesieniem ich dotychczasowego podziału na specjalizację w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny. Każdy lekarz zainteresowany uzyskaniem specjalizacji będzie musiał przejść postępowanie kwalifikacyjne według nowych zasad oraz procedur w tym zakresie. Najbliższy nabór na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzony zostanie w terminie 1-31 października 2014 r. Wygenerowane elektroniczne wnioski w formie papierowej zainteresowani lekarze będą mogli składać do Wojewody Lubuskiego w terminie do 3 października 2014 r.

Z uwagi na szereg zmian systemowych w obszarze kształcenia podyplomowego lekarzy Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., zachęca do przeglądania informacji zamieszczanych na stronie Wydziału Zdrowia, jak również Ministerstwa Zdrowia, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), Centrum Egzaminów Medycznych.

Jednocześnie Wydział Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp., zwraca również uwagę na możliwość rozpoczęcia przez lekarzy specjalizacji w nowych dziedzinach (choroby płuc dzieci, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, intensywna terapia, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, nefrologia dziecięca, pediatria metaboliczna, perinatologia) w jednostkach akredytowanych w kraju, w tym w niektórych dziedzinach w województwie lubuskim -  lista jednostek została opublikowana na stronie CMKP.

Zmiany w systemie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów (2014-06-20)

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. informuje, że Minister Zdrowia podpisał nowe programy specjalizacyjne kształcenia modułowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Zreformowany system kształcenia lekarzy będzie przyjaźniejszy, efektywniejszy oraz oparty  na prostszej procedurze. Lekarz, który kończy studia, będzie mógł szybciej uzyskać specjalizację, dzięki czemu przybędzie specjalistów. Kształcenie modułowe powinno być również atrakcyjne dla lekarzy, którzy specjalizację już mają m.in. z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, ponieważ będą oni mogli w krótszym niż obecnie czasie uzyskać dodatkowo wąską specjalizację.

Dzięki szkoleniu modułowemu lekarze, którzy zrealizują i zaliczą jeden z modułów podstawowych będą mogli rozpocząć kolejną specjalizację w innej dziedzinie, w której obowiązuje ten moduł. Skróci to tym samym czas wymagany do uzyskania tytułu specjalisty.

Wydział Zdrowia zachęca do przeglądania informacji zamieszczonych na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego związanych ze zmianami w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów (www.cmkp.edu.pl).

Zmiany w systemie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów - informacja dotycząca akredytacji oraz zmian związanych ze szkoleniem lekarzy i lekarzy dentystów w systemie modułowym (2014-06-20)

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. informuje, że na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieszczone są informacje dotyczące akredytacji oraz zmian związanych ze szkoleniem lekarzy i lekarzy dentystów w systemie modułowym.

Wydział Zdrowia zwraca uwagę na konieczność weryfikacji spełniania warunków uprawniających do prowadzenia szkolenia lub stażu i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego wojewodę oraz dyrektora CMKP w Warszawie.

Informacje dla podmiotów, oświadczenia, programy specjalizacyjne oraz wnioski akredytacyjne do prowadzenia szkoleń i staży kierunkowych do pobrania na stronie http://www.cmkp.edu.pl/ (szczegółowe informacje zawarte są w zakładkach dot. poszczególnych dziedzin).

Komunikat w sprawie weryfikacji jednostek dotychczas akredytowanych do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych (2013-08-29)

Informujemy, iż na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieszczony został komunikat w sprawie weryfikacji jednostek dotychczas akredytowanych do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej CMKP.

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący egzaminów lekarskich (2013-02-07)

Informujemy, iż na stronie Ministra Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), dotyczący terminów oraz innych regulacji prawnych w tym zakresie.

więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący umów (2013-01-30)

Informujemy, że na stronie Ministra Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie konieczności uwzględniania w umowach postanowień dotyczących prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług medycznych (dotyczy lekarzy pełniących i niepełniących funkcji kierownika specjalizacji a sprawujących opiekę nad lekarzami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne. W związku z powyższym obowiązki szkoleniowe powinny być wyraźnie określone w umowach cywilnoprawnych (kontraktach) zawieranych z lekarzami w jednostkach szkolących…

więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2017-03-31 08:29
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie