Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Przesunięcie terminu wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w SMK

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący przesunięcia terminu wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w SMK.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/przesuniecie-terminu-wystawiania-skierowan-do-odbycia-szkolenia-specjalizacyjnego-w-smk/

Podręcznik użytkownika – wnioskowanie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego

Informujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), m. in.: Podręcznik użytkownika - wnioskowanie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego (pobierz plik).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CSIOZ: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/

Szkolenie z zakresu funkcjonalności SMK dla jednostek akredytowanych

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczono zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonalności SMK dla jednostek akredytowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/zaproszenie-na-szkolenie-z-zakresu-funkcjonalnosci-smk-dla-jednostek-akredytowanych/

Nowa wersja wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów – nowa wersja wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/postepowanie-kwalifikacyjne-do-odbycia-szkolenia-specjalizacyjnego-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-nowa-wersja-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego/

Wnioskowanie o specjalizację dla lekarzy i lekarzy dentystów w SMK – wzór oświadczenia o późniejszym uzupełnieniu świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) ukazał się komunikat dotyczący wnioskowania o specjalizację dla lekarzy i lekarzy dentystów w SMK – wzór oświadczenia o późniejszym uzupełnieniu świadectwa złożenia LEK/L-DEK.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/wnioskowanie-o-specjalizacje-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-smk-wzor-oswiadczenia-o-pozn/

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

UWAGA! Jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji mają obowiązek założenia konta w SMK  

Wojewoda Lubuski informuje, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) ukazał się komunikat dotyczący zakładania kont w System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) przez jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji.

W związku ze zbliżającym się postępowaniem kwalifikacyjnym dla lekarzy i lekarzy dentystów o rozpoczęcie specjalizacji CSIOZ zwraca się z prośbą o:

 • wyznaczenie w  jednostkach akredytowanych administratora placówki szkoleniowej   oraz
 • założenie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Dokonanie powyższych czynności jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację
w Państwa jednostkach zadań, związanych z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w SMK, w tym m.in. z:

 • przyjęciem danego lekarzalekarza dentysty na szkolenie specjalizacyjne,
 • wyznaczeniem kierownika specjalizacji,
 • utworzeniem elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego,
 • realizacją procesu kształcenia specjalizacyjnego.

W celu dokonywania powyższych czynności niezbędna jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości, jak również dokonanie weryfikacji uprawnień  (złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w SMK wybierając Grupę Biznesową: Placówka szkoleniowa oraz w zależności od pełnionej roli w polu Grupa funkcjonalna wybrać odpowiednio: Administrator, Kierownik lub Użytkownik).

W przypadku pojawiających się pytań do dyspozycji użytkowników pozostaje Infolinia
22 597 09 21 oraz skrzynka e-mail: , na którą można zgłaszać pytania i wątpliwości. Wniosek o nadanie uprawnień administratora w SMK znajduje się
na stronie internetowej:  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/.


Procedura wnioskowania o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny za pomocą SMK

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w załączeniu przekazuje informacje z Ministerstwa Zdrowia w sprawie aplikowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Poniżej wskazuje również procedurę postępowania w przypadku:

 • lekarza, który uzyskał uznanie dorobku zawodowego i naukowego oraz został dopuszczony do PES,
 • lekarza, który przystępuje do PES po raz drugi lub kolejny.

 Opis wariantów występujących najczęściej przy wnioskowaniu o PES w SMK:

1. Lekarz wnioskuje po raz pierwszy o PES.
2. Lekarz wnioskuje po raz kolejny.
3. Lekarz ma uznany dorobek w zakresie modułu specjalistycznego art. 16 ust. 5-7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Ad.1 Lekarz, który zakończył specjalizację przed złożeniem wniosku o PES składa do urzędu wojewódzkiego wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego.
Wniosek ten składany jest do urzędu wojewódzkiego po wydrukowaniu i dołączeniu do karty specjalizacji. Urząd wojewódzki sprawdza pod względem formalnym dokumentację i przesyła ją do konsultanta krajowego, który sprawdza kartę specjalizacji pod względem merytorycznym i przekazuje informację o pozytywnej/negatywnej weryfikacji do urzędu wojewódzkiego. Urząd wojewódzki po pozytywnej opinii KK akceptuje wniosek o potwierdzenie szkolenia, bądź w przypadku negatywnej opinii wskazuje braki i odrzuca wniosek. Dopiero wówczas rozpoczyna się składanie wniosku o państwowy egzamin specjalizacyjny (PES). We wniosku o PES lekarz dołącza potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego poprzez akcję „wybierz” (do wniosku o PES dołączany jest wniosek zaakceptowany przez urząd wojewódzki). Uzupełnia również pozostałe wymagane dane tj. jednostka w której wnioskodawca odbywał szkolenie (w przypadku braku jednostki należy zaznaczyć checkbox □ nie dotyczy), uczelnia, informacje dotyczące kierownika specjalizacji oraz wnioskowaną część egzaminu, dziedzinę medycyny, wojewoda.
Opłata należna oraz liczba dotychczasowych zgłoszeń generowana jest przez system. Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz nr wniosku.

Ad.2  Lekarz, który po raz kolejny przystępuje do egzaminy z powodu negatywnego wyniku z poprzedniego egzaminu pomija wnioskowanie do urzędu wojewódzkiego o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego, ponieważ podchodząc po raz kolejny do egzaminu został już pozytywnie zweryfikowany. Podczas wnioskowania o PES zaznacza chcekbox: Oświadczam, że uzyskałem potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Potwierdzenie nie jest dostępne w SMK. Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych niezbędnych danych generowana jest opłata należna i liczba dotychczasowych zgłoszeń na egzamin. Osoby, które już raz podchodziły do egzaminu są traktowane jako zweryfikowane poza systemem.
Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz nr wniosku.  Na wskazany mikrorachunek należy uiścić stosowną opłatę.

Ad.3 Lekarze posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego, którzy posiadają decyzję o uznaniu tego dorobku w zakresie modułu specjalistycznego za pomocą SMK muszą złożyć do urzędu wojewódzkiego wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego. Po jego wydrukowaniu lekarze powinni dostarczyć  do urzędu wojewódzkiego wniosek wraz z decyzją Ministra Zdrowia o uznaniu tego dorobku.
Fakt ten odnotowany jest poprzez akceptację wniosku w systemie przez urząd wojewódzki i wówczas następuje ścieżka wnioskowania o PES.
Przy wypełnianiu wniosku o PES należy dołączyć zaakceptowany wniosek przez urząd wojewódzki widoczny w SMK po kliknięciu „Wybierz” (nie zaznaczany jest checkbox z oświadczeniem).
Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych niezbędnych danych generowana jest opłata należna i liczba dotychczasowych zgłoszeń na egzamin. Osoby, które już raz podchodziły do egzaminu są traktowane jako zweryfikowane poza systemem.
Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek
oraz nr wniosku. Na wskazany mikrorachunek należy uiścić stosowną opłatę.

Ponadto poniżej wskazuje również procedurę postępowania w przypadku:

 • lekarzy, którzy otrzymali decyzję o dopuszczeniu do PES wydaną przez Ministra Zdrowia lub Dyrektora CMKP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści, spełniający określone wymagania ustawowe, którzy mają:

1.  uznany przez CMKP w drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu modułu specjalistycznego,
2.  uznany przez MZ dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego,

zobowiązani są tak jak dotychczas złożyć dokumenty do urzędu wojewódzkiego, a następnie po zaakceptowaniu przez dany urząd wojewódzki złożyć wniosek do CEM o przystąpienie do PES. Należy również  zauważyć, iż CEM nie posiada w świetle obowiązujących przepisów uprawnień do dopuszczenia lekarza/lekarza dentysty do egzaminu PES.
Cały proces odbywa się na poziomie urzędu wojewódzkiego i konsultanta krajowego. Należy jednak podkreślić, iż inne dokumenty składają osoby, o których mowa w pkt 1, a inne lekarze, o których mowa w pkt. 2, co odzwierciedlają funkcjonalności SMK.

Zgodnie z przepisami:

 • lekarze, o których mowa w pkt. 1 posiadają kartę specjalizacji oraz dodatkowo decyzję o uznaniu w całości lub w części moduł specjalistyczny. Przedmiotowe dokumenty  przesyłają za pomocą SMK do CEM, przechodząc tym samym proces weryfikacji.  Jest to specjalna grupa osób, która bez względu, czy ma uznany dorobek naukowy w zakresie modułu specjalistycznego w całości lub w części, zobowiązana była
  (poza postępowaniem kwalifikacyjnym) do złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji, co oznacza, iż tym osobom wydano karty specjalizacji i wyznaczono kierownika specjalizacji, który następnie wystąpił do konsultanta krajowego z wnioskiem o uznanie w całości lub w części dorobku w zakresie modułu specjalistycznego.
 • lekarze, o których mowa w pkt 2, jako osoby posiadające decyzję o dopuszczeniu do egzaminu PES na podstawie uznania przez Ministra Zdrowia w całości programu specjalizacji, nie posiadają karty szkolenia specjalizacyjnego, ponieważ nigdy nie rozpoczęły szkolenia. Dlatego też, lekarze załączają do wniosku składanego za pomocą SMK do urzędu wojewódzkiego decyzję ministra zdrowia o uznaniu ww. dorobku.

Ministerstwo Zdrowia informuje również, iż funkcjonalności SMK odzwierciedlają dotychczasowy proces związany z obiegiem ww. dokumentów, co zostało także potwierdzone przez urzędy wojewódzkie. Zachowanie powyżej chronologii jest także niezmiernie istotne z uwagi na rejestr prowadzony przez CMKP, który zasilany jest danymi pozyskanymi z urzędów wojewódzkich.

Ponadto, zwraca uwagę na błąd, który często popełniany był przez lekarzy wnioskujących o LEK/LDEK , co może zdarzyć się także w przypadku wnioskowania o PES. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół we wniosku o PES, użytkownik zobowiązany jest do użycia funkcjonalności „zapisz”. Zapisanie wniosku o egzamin specjalizacyjny nie oznacza złożenia wniosku do CEM. Po zapisaniu wniosek musi zostać wysłany tj. wnioskujący musi użyć funkcjonalności „Wyślij”. Poprawne wysłanie wniosku zakończy się zaprezentowaniem przez system numeru wniosku oraz numeru mikrorachunku, na który należy dokonać wpłaty.

Powyższe zostało szczegółowo opisane w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH - WNIOSKOWANIE O PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY (PES) dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dodatkowa praktyczna porada:

Lekarze wypełniając wniosek o PES czasami nie znajdują swojej jednostki, w której odbywali szkolenie w rozwijanej liście i nie mogą jej wpisać ręcznie. W takich przypadkach należy zaznaczyć checkbox "nie dotyczy".

W przypadku dalszych problemów lekarzy prosimy o skierowanie zapytań  do Pani Marty Wiktorko-Kościelskiej, Kierownika Projektu P4 w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w CSIOZ: tel. (22) 492-50-13; kom. 785 853 617; e-mail: w celu indywidualnego rozpatrzenia problemu.

Weryfikacja osoby zakładającej konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w załączeniu zamieszcza stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące uwierzytelnienia tożsamości oraz weryfikacji uprawnień przez lekarzy, którzy zamierzają dokonywać czynności za pomocą  Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie weryfikacji osoby zakładającej konto w SMK (pobierz pismo)

Podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/podreczniki-dla-uzytkownikow-systemu-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych-smk/ oraz na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/

Uruchomienie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991 z późn. zm.) w dniu 1 maja 2016 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W pierwszej kolejności SMK udostępniony został dla diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów.

W celu ułatwienia korzystania z SMK ww. grupom zawodowym publikujemy instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych.

Instrukcja obsługi funkcjonalności SMK- pobierz plik

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 597 09 21 (infolinia czynna w godzinach 9.00-15.00) oraz drogą elektroniczną:

W Wydziale Zdrowia informacji udziela:
Beata Duszyńska-Porada
Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
tel. 95 7115 442

Nowy System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Ministerstwo Zdrowia wdraża teleinformatyczny System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Gromadzone w nim informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w ochronie zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia.

W systemie przetwarzane będą dane dotyczące: lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych i innych zawodów medycznych. W pierwszym etapie, tj. od 1 maja br. SMK uruchomiony został dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów.

Informacja z Ministerstwa Zdrowia na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

Przydatny link

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2017-11-16 10:01
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie