Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Statystyka medyczna

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2017

Przypominamy Podmiotom Wykonującym Działalność Leczniczą o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2017.

Uwaga: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (zarejestrowane w Izbach pod kodem praktyki 93 i 94).

Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017” (Badanie 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA) – http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2017/

 Rodzaj sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania

Podmiot zobowiązane do sporządzenia sprawozdania

 MZ-88

sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

do 02.03.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych  świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 MZ-89

 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

do 02.03.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych  świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

MZ-11

 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

do 30.03.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ (dotyczy także poradni i praktyk stomatologicznych).
Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3.

MZ-14

 sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

do 02.03.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

 MZ-15

 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

do 28.02.2018 r.

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.

 

 

 MZ-19

 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego

do 16.02.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.

 MZ-24

 sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

do 16.02.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

 MZ-29

 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

do 31.01.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.

 MZ-29A

 sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

do 31.01.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.

 MZ-30

 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

do 31.01.2018 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.

Sprawozdania należy sporządzić osobno dla każdego powiatu w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się na stronie internetowej https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.

Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie pisemnej wraz z informacją o wyborze tej formy.

Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych  Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w zakładce Statystyka / Formularze / Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2018 z danymi za rok 2017 - https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/.  

Prosimy o terminowe sporządzanie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwości wprowadzenia danych statystycznych do systemu.

Szczegółowych informacji dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie woj. lubuskiego udzielają:                              

 • sposób logowania do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) - Bogusław Rychter 
  tel. 95 71 15 135, e-mail:            
    w godzinach od 8.30 do 12.30
 • sprawozdania MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-88 - Agnieszka Bartoszewska
  tel. 95 71 15 347, e-mail: agnieszka.bartoszewska@lubuskie.uw.gov.pl
 • sprawozdania MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-89 - Ewa Kin
  tel. 95 71 15 356, e-mail:
 • sprawozdanie MZ-11 - Ewelina Niesłuchowska
  tel. 95 71 15 397, e-mail: .    

Podstawy prawne:

 • art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1426 z późn. zm.)

Wytyczne Instytutu Psychiatrii i Neurologii dot. weryfikacji danych w sprawozdaniu MZ-15 z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

Zgodnie z wytycznymi Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii weryfikacja danych w sprawozdaniach MZ-15 przygotowywanych przez poszczególne jednostki ochrony zdrowia powinna polegać na sprawdzeniu:

 • zastosowania reguły określonej na początku sprawozdania tj.: „Poradnie psychologiczne (1790 i 1791) wypełniają działy 1, 2, 3 i 5, pozostałe poradnie wypełniają działy 1, 2, 3 i 4”,
 • kompletności danych we wszystkich obszarach wymagających wypełnienia, zwłaszcza w Dziale 3 Działalność poradni, Dziale 4 Leczeni (w tym 4.1, 4.2, 4.3) oraz w Dziale 5 Leczeni w poradniach psychologicznych,
 • poprawności arytmetycznej danych podlegających sumowaniu - w kolumnach i wierszach wszystkich działów,
 • prawidłowych relacji między danymi z Działu 3 – Działalność poradni z danymi z Działu 4 – Leczeni lub Działu 5 – Leczeni w poradniach psychologicznych.

Co do zasady liczba udzielonych porad (Dział 3) powinna być zawsze większa od liczby leczonych (Dział 4 lub Dział 5), ponieważ jest to relacja między liczbą świadczeń, a liczbą osób, którym tych świadczeń udzielono.

Ustalenie liczby osób leczonych w danym roku zawarto w informacji w Dziale 4:

Ponadto należy pamiętać, że:

 • Liczba osób leczonych w roku bieżącym składa się z chorych zarejestrowanych w poradni/gabinecie po raz pierwszy w roku sprawozdawczym oraz przeniesionych z lat poprzednich, a leczonych w danym roku.
 • Chorego wlicza się do ewidencji jeden raz, niezależnie od liczby udzielonych mu porad i liczby rozpoznań postawionych mu w ciągu roku (obowiązujące jest rozpoznanie z ostatniej porady).
 • Pacjenci pierwszorazowi to tacy, którzy w opiece ambulatoryjnej podjęli leczenie po raz pierwszy w życiu.

Interpretacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11

Wydział Zdrowia przekazuje stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11.

Dział 2E. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży.

Druk MZ-11 – Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, obejmuje sprawozdawczość za dany rok kalendarzowy. Tym samym, sprawozdanie z realizacji profilaktycznych badań lekarskich, o którym mowa w części E. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży (punkty od 4 do 8) obejmuje liczbę uczniów w poszczególnych klasach szkolnych, u których przeprowadzono badanie od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. Badanie może być przeprowadzone w pierwszym lub drugim semestrze nauki w danej klasie, co uwzględniają rekomendacje Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Istotne jednak pozostaje, że bez względu na termin badania, sprawozdawczość dokonana w oparciu o druk MZ-11 obejmuje rok kalendarzowy, a nie rok szkolny.

 

Przydatne linki

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2018-02-09 12:13
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie