Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat słubicki

Zakończono rozmowy o zdrowiu. Stomatolodzy z powiatu słubickiego apelują do samorządu województwa o program profilaktyki jamy ustnej (2014-04-28)

25 kwietnia w Słubicach dobyło się ostatnie spotkanie z cyklu Rozmowy o zdrowiu z udziałem przedstawicieli Wojewody Lubuskiego.

Spotkanie poświęcone podsumowaniu lokalnego systemu ochrony zdrowia miało miejsce 25 kwietnia w Słubicach. Podobnie jak w poprzednich powiatach, wśród uczestników byli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, samorządów terytorialnych, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz placówek służby zdrowia i innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Liczną grupę stanowili słubiccy stomatolodzy.

Dla przypomnienia - głównym celem spotkań była: aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych w obszarze ochrony zdrowia.

Z uwagi na możliwość wykorzystania środków unijnych w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 oraz upływający z końcem 2016 r. termin dostosowania obiektów ochrony do wymagań określonych przepisami prawa, inspekcje: sanitarna, nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej dokonały oceny dostosowania procedur i obiektów ochrony zdrowia do wymaganych standardów. Stopień zaawansowania prac dostosowawczych w szpitalach został oceniony przez Sanepid jako średni, natomiast w innych podmiotach jako wysoki.

Powiat słubicki leży w północno - zachodniej części województwa lubuskiego. Pod względem liczby ludności jest jednym z najmniejszych powiatów w Lubuskiem – zamieszkuje go niespełna 5% mieszkańców województwa. Niska gęstość zaludnienia (47 osób na 1 km2, przy czym w dwóch gminach nie przekracza ona 30 osób na 1 km2) oraz duże zalesienie (blisko połowę powierzchni zajmują lasy) mają duży wpływ na dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Powiat charakteryzuje się przeciętną sytuacją społeczno – ekonomiczną: stopa bezrobocia niższa niż średnio w województwie, przeciętne wynagrodzenie brutto oraz odsetek korzystających z pomocy społecznej zbliżone są do średniej wojewódzkiej, wyższy niż średnio w województwie odsetek osób zagrożonych ubóstwem.

Populacja powiatu jest jedną z najmłodszych w skali województwa (ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66%), co w perspektywie do 2035 roku skutkować będzie dużym wzrostem liczby osób w wieku podeszłym.

Dane epidemiologiczne i demograficzne

Wskaźniki przyrostu naturalnego oraz urodzeń żywych kształtują się na poziomie wojewódzkim. Ogólny wskaźnik umieralności mieszkańców powiatu (9,58 zgonów na 1 tys. ludności) również nie odbiega od wskaźnika wojewódzkiego (9,39). Jednakże w przypadku mieszkańców wsi powiat słubicki znalazł się na pierwszym niechlubnym miejscu (11,09 zgonów na 1 tys. mieszkańców wsi, woj. lubuskie – 9,38). Wyższy jest też wskaźnik umieralności mężczyzn (4 miejsce w województwie).

Ministerstwo Zdrowia dokonało analizy standaryzowanego współczynnika umieralności w latach 2009-2011 w 6 kategoriach. Powiat słubicki w analizie znalazł się na 36 miejscu z 380 powiatów w Polsce pod względem wskaźników umieralności z powodu chorób układu krążenia (w tym: inne choroby serca– 55/380, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych – 64/380, niewydolność serca – 80/380, choroby naczyń mózgowych – 84/380) oraz 37 miejscu z powodu chorób układu trawiennego (w tym przewlekłe choroby wątroby -18). Dlatego też, jako jeden z pięciu z terenu województwa lubuskiego, został ujęty przez Ministerstwo Zdrowia na liście 156 powiatów, które mogą ubiegać się o udział w programie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Więcej na temat programu na stronie www.zdrowie.gov.pl.

Ponadto w powiecie odnotowano bardzo wysokie standaryzowane wskaźniki umieralności ogółem (40 miejsce na 380 powiatów) oraz z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego i odbytu – 14, nowotworu złośliwego szyjki macicy – 32,  nowotworu złośliwego sutka kobiet – 71 oraz samobójstw – 64.

Przyczyny objęcia dzieci i młodzieży opieką czynną przez lekarzy rodzinnych w powiecie słubickim są podobne jak w pozostałych regionach województwa – młoda populacja najczęściej zapada na: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, zniekształcenia kręgosłupa, zaburzenia rozwoju, dychawicę oskrzelową oraz otyłość. Zaznaczyć jednak należy, że dzieci i młodzież z powiatu słubickiego częściej niż w innych powiatach mają stwierdzane zaburzenia rozwoju (2 miejsce w skali województwa) oraz alergie skórne (3 miejsce).

Natomiast wśród dorosłych najczęściej stwierdzano: choroby: układu krążenia, układu mięśniowo - kostnego i tkanki łącznej, obwodowego układu nerwowego, cukrzycę oraz przewlekłe choroby układu trawiennego.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w powiecie słubickim pozostawia wiele do życzenia. Badaniami profilaktycznymi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej objęli jedynie 72,4% małych pacjentów - przy czym im starsze dziecko, tym mniej badań jest wykonywanych. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku testów przesiewowych wykonywanych przez pielęgniarki. W grupie dzieci do pierwszego roku życia wykonano ponad 90% takich testów. Niestety w grupie 2‑latków już tylko 60%, 4-latków – 50%, 5 latków – 60%.

Warto również dodać, że statystyczna pielęgniarka szkolna pracująca w powiecie miała pod swoją opieką średnio 942 uczniów (przy średniej dla województwa lubuskiego - 841 uczniów), a lekarz podstawowej opieki zdrowotnej od 1.700 pacjentów (w gminie Górzyca i Cybinka) do 3.200 (w gminie Słubice), tj. więcej niż przeciętnie w skali województwa.

Na terenie powiatu dostęp do świadczeń ginekologiczno-położniczych jest stosunkowo dobry. W ramach kontraktu z NFZ funkcjonuje 5 poradni ginekologiczno – położniczych rozproszonych  równomiernie po całym powiecie – dzięki czemu kobiety mają łatwy dostęp do poradni z każdej miejscowości.  Dziwi więc niski odsetek objęcia ciężarnych opieką przedporodową (niespełna 96%).

Na bezpłatną cytologię w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy zgłosiło się 21% kobiet (śr. wojewódzka – 24,7%), najmniej w gminie wiejskiej Ośno Lubuskie oraz mieście Rzepin - ok. 15%. Natomiast w ramach programu profilaktyki raka piersi bezpłatną mammografię wykonało 53% kobiet objętych programem (średnia wojewódzka – 51%), najmniej w w gminie wiejskiej Ośno Lubuskie oraz mieście Rzepin. Biorąc pod uwagę wysokie standaryzowane współczynniki umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz raka piersi, należy zachęcać mieszkanki powiatu do udziału w tych programach.

Ze sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) w 2012 roku wynika, że powiat słubicki realizował 12 z 15 celów operacyjnych NPZ, natomiast gminy od 7-13 celów. Jednostki samorządu terytorialnego nie podejmowały działań związanych z poprawą opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem oraz poprawą jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

W związku z powyższym warto rozważyć wzmożenie na terenie powiatu działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej wśród kobiet, dzieci i młodzieży.

Dostęp do świadczeń

Powiat słubicki jest jednym z nielicznych powiatów, w którym funkcjonuje wyłącznie niepubliczna służba zdrowia. Największe skupienie podmiotów leczniczych znajduje się w mieście i gminie Słubice (75%), mieście i gminie Rzepin (10,2%) oraz mieście i gminie Ośno Lubuskie (9,1%). Mieszkańcy mają dostęp do większości najbardziej potrzebnych rodzajów poradni specjalistycznych. Brakuje jednak poradni: alergologicznej, diabetologicznej, i rehabilitacyjnej oraz placówek opieki długoterminowej (ZOL i ZPO) i domów pomocy społecznej (DPS). Na terenie powiatu oprócz szpitala w Słubicach funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć placówek środowiskowych domów samopomocy dla osób zaburzeniami psychicznymi.

Korzystne byłoby również pozyskanie specjalistów dziecięcych bądź uruchomienie poradni endokrynologicznej, gruźlicy i chorób płuc oraz poradni dziecięcych w różnych specjalnościach. Ponadto z uwagi na długie czasy oczekiwania istnieje potrzeba pozyskania dodatkowej kadry lekarskiej bądź utworzenia nowej poradni kardiologicznej.

Głos słubickich stomatologów

W dyskusji szczególną uwagę zwrócono na problemy w zakresie opieki stomatologicznej, zwłaszcza niedostateczny dostęp do świadczeń oraz brak środków finansowanych na profilaktykę jamy ustnej. Słubiccy stomatolodzy podkreślają, że problemem jest również niska wycena świadczeń stomatologicznych (głównie dziecięcych), co zniechęca ich do zawierania kontraktów z  NFZ, a w rezultacie ogranicza dostęp do „bezpłatnego” leczenia. Na ternie powiatu funkcjonuje tylko 6 gabinetów stomatologicznych, w których można leczyć zęby w ramach kontraktu z NFZ (w gminie Cybinka brakuje takiego gabinetu). W powiecie brakuje gabinetu stomatologicznego o wyraźnym profilu dziecięcym.

Stomatolodzy widzą również potrzebę wzmożenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w środowisku nauczania i wychowania oraz wśród kobiet ciężarnych. W związku z czym apelują do samorządu województwa o opracowanie oraz wdrożenie programu wczesnej profilaktyki jamy ustnej.

Stanisław Kozłowski Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie podkreślał, że duży problem stanowi brak świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia, dlatego konieczne jest kształtowanie zachowań prozdrowotnych już od najmłodszych lat (zaczynając od przedszkoli). Poinformował również, że gmina Ośno Lubuskie podjęła już działania zmierzające do zwiększenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych. Poruszył również kwestię zabezpieczenia ciągłości świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej w wyniku braku kadry lekarskiej. Z poprzednich spotkań wynika, że problem ten jest powszechny i dotyczy niemalże wszystkich powiatów. Dla przypomnienia – wg danych LOW NFZ średnia wieku lekarza rodzinnego w województwie lubuskim to – 53 lata, a najstarszy lekarz udzielający świadczeń ma obecnie – 81 lat.

„Takie narady na poziomie powiatu powinny odbywać się częściej, a integracja działań wszystkich służb może okazać się jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów, o których dzisiaj rozmawialiśmy”- powiedziała Kazimiera Jakubowska Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego.

„Na profilaktykę –najniższy szczebel opieki zdrowotnej - powinny trafiać największe środki finansowe, bo lepiej zapobiegać niż leczyć”  - podsumował Leopold Owsiak Wicestarosta Słubicki.

W dniu spotkania przedstawiciele Wydziału Zdrowia LUW wizytowali Szpital w Słubicach.

Spotkaniu towarzyszyły punkty konsultacyjne promujące programy profilaktyki zdrowotnej wojewódzkich ośrodków koordynacyjnych i inspekcji sanitarnej.  

Do pobrania:

Rozmowy o zdrowiu - powiat słubicki - pobierz plik w formacie PDF.

Wnioski z poprzednich spotkań: tutaj.

Powiązana galeria zdjęć: tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 10:10
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie