Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat gorzowski

Rozmowy o zdrowiu w powiecie gorzowskim – dobra sytuacja społeczno-ekonomiczna oraz epidemiologiczna powiatu (2014-04-11)

W środę 8 kwietnia przedstawiciele Wojewody Lubuskiego rozmawiali o sytuacji powiatu gorzowskiego, w którym system ochrony zdrowia oparty jest wyłącznie na niepublicznych jednostkach.

Celem spotkania była m.in.: aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych do wspólnego działania w obszarze ochrony zdrowia. Przedmiot rozmów stanowiły:

 • główne zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, sytuacja demograficzno- epidemiologiczna, główne problemy zdrowotne, realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego Narodowego Programu Zdrowia oraz stan organizacji i infrastruktury opieki zdrowotnej na terenie powiatu,
 • stan obiektów ochrony zdrowia – analiza potrzeb i priorytetów (spełnianie wymagań sanitarnych, budowlanych i przeciwpożarowych przez obiekty ochrony zdrowia na terenie powiatu),
 • stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności terytorialnej i czasowej do świadczeń zdrowotnych oraz finansowanych przez NFZ profilaktycznych programów zdrowotnych i promocji zdrowia na terenie powiatu,
 • potrzeby i możliwości w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu.

Z uwagi na możliwość wykorzystania środków unijnych w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 oraz upływający z końcem 2016r. termin dostosowania obiektów ochrony do wymagań określonych przepisami prawa, inspekcje: sanitarna, nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej dokonały oceny dostosowania procedur obiektów ochrony zdrowia do wymaganych standardów.

Powiat gorzowski jest jednym z nielicznych powiatów, w którym ochrona zdrowia oparta jest tylko na niepublicznych jednostkach. Jest siódmym w województwie powiatem pod względem liczby ludności (7% ludności województwa). Powierzchnię nieco ponad 1200 km2 zamieszkuje ok. 70 tys. ludności (58 osób na km2). Powiat charakteryzuje się dobrą sytuacją społeczno – ekonomiczną: drugie w skali województwa przeciętne wynagrodzenie brutto, jeden z najniższych wskaźników bezrobocia i korzystających z pomocy społecznej.

Dobra sytuacja demograficzno - epidemiologiczna

Analiza przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wykazała, że w powiecie gorzowski odnotowano bardzo wysokie w skali województwa współczynniki urodzeń żywych (10,87 na tys. ludności, 2 miejsce w województwie)  i przyrostu naturalnego (2,61 na tys. ludności, 2 miejsce w województwie. Ponadto powiat gorzowski znajduje się w dobrej sytuacji pod względem umieralności. Odnotowano jedne z najniższych współczynników w województwie lubuskim w przypadku zgonów:

 • ogółem (8,26 zgonów na 1 tys. ludności, 13 miejsce),
 • mieszkańców miast (8,48 na 1 tys. ludności, 13 miejsce),
 • mieszkańców wsi (8,14 na 1 tys. ludności, 13 miejsce),
 • kobiet (7,84 na 1 tys. ludności, 12 miejsce),
 • mężczyzn (8,69 na 1 tys. ludności, 14 miejsce).

Niepokoi jedynie  dość wysoki współczynnik zgonów niemowląt – 7,92 na tys. urodzeń żywych (5 miejsce), przy wskaźniku wojewódzkim 5,98.

Ministerstwo Zdrowia dokonało analizy standaryzowanych współczynników umieralności w latach 2009-2011 w 6 kategoriach – powiat gorzowski znalazł się na 137 miejscu wśród 380 powiatów w Polsce pod względem standaryzowanego wskaźnika umieralności ogółem, 74 miejsce – nowotworów złośliwych ogółem, 206 miejsce – choroby układu krążenia, 101 miejsce – choroby układu oddechowego, 131 miejsce – choroby układu trawiennego, 256 miejsce – zewnętrzne przyczyny zgonów.

Wśród dorosłych mieszkańców powiatu gorzowskiego odnotowano najniższy w skali województwa współczynnik chorobowości (2.943,54 osób objętych opieką czynną przez lekarzy POZ na 10 tys. ludności, przy współczynniku wojewódzkim – 4.211,42).

W przypadku chorobowości dzieci i młodzieży powiat gorzowski znajdował się na 5 miejscu  w województwie (2.431,0 dzieci i młodzieży objętych opieką czynną przez lekarzy POZ na 10 tys. populacji, przy współczynniku wojewódzkim – 2.197,0). Szczególną uwagę należy zwrócić na współczynnik chorobowości dzieci na zniekształcenia kręgosłupa, który był najwyższy w województwie (pow. gorzowski - 719,1, woj. lubuskie – 418,7). Oprócz tego – podobnie jak w całym województwie - wśród dzieci objętych opieką czynną przez lekarzy rodzinnych dominowały: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, dychawica oskrzelowa, otyłość i zaburzenia rozwoju.

Natomiast wśród dorosłych najczęstsze schorzenia to: choroby układu krążenia, układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej i trawiennego, cukrzyca oraz choroby układu nerwowego.

Profilaktyka zdrowotna

W powiecie gorzowskim wskaźnik objęcia dzieci i młodzieży profilaktycznymi badaniami lekarskimi w 2012 roku kształtował się na średnim poziomie - 74% (w woj. lubuskim – 75%), co ulokowało powiat na 8 miejscu. Niekorzystnie przedstawia się natomiast sytuacja w przypadku testów przesiewowych wykonywanych przez pielęgniarki. Testom takim nie poddano 25% niemowląt w 9 i 12 miesiącu życia, ponad 20% 2-latków, ponad 30% 4-latków oraz ponad 40% 5-latków.

Ponadto z danych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze wynika, że w ramach programu profilaktyki raka piersi na bezpłatne badania mammograficzne zgłosiło się około 50% kobiet objętych tym programem. Natomiast w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na bezpłatną cytologię zgłosiło się jedynie 24% kobiet objętych programem (najmniej w mieście Kostrzyn nad Odrą – 15%).

W trakcie spotkania na terenie powiatu omówiono również zadania samorządów terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia oraz poziom realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który opracowano dla kształtowania polityki zdrowotnej w Polsce. NPZ składa się z grupy celów strategicznych (8 celów) i operacyjnych (15 celów), które dotyczą ogólnospołecznych najważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce.

Powiat gorzowski w sprawozdaniu z realizacji NPZ za w 2012 rok wykazał realizację 5 z 15 celów operacyjnych, natomiast gminy od 8 do 12 celów. Najczęściej podejmowane działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przez gminy dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi, zmniejszania występowania otyłości, zwiększania aktywności fizycznej ludności oraz zmniejszania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy. Ani powiat ani żadna z gmin nie podejmowały działań dot. celu 13 - poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta. Tylko jedna gmina podejmowała działania związane z poprawą opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem.

W podsumowaniu spotkania Wicestarosta Gorzowski Grzegorz Tomczak zasygnalizował zgłaszane przez mieszkańców powiatu przypadki długiego czasu oczekiwania na karetkę pogotowia ratunkowego oraz potrzebę utworzenia w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą oddziału pediatrycznego.

Spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. towarzyszyły punkty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślano konieczność współpracy na poziomie lokalnym jednostek samorządu terytorialnego z sektorem ochrony zdrowia. Ponadto wskazano, że:

 • poprawa stanu zdrowia ludności wymaga podejmowania skoordynowanych działań obejmujących nie tylko sektor ochrony zdrowia, ale także zabezpieczenia społecznego (m.in. obszar pomocy społecznej, rynku pracy) infrastruktury, edukacji i kultury, pracy, kultury fizycznej, bezpieczeństwa transportu, środowiska i ochrony konsumentów oraz politykę fiskalną,
 • konieczne jest współdziałanie wszystkich służb publicznych w celu usprawnienia i zintegrowania działań w zakresie ochrony zdrowia- wykazano  konieczność podjęcia wielosektorowych działań służb publicznych zmierzających do ograniczenia występowania  nierówności w zdrowiu nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale także społeczno – ekonomicznym,
 • zasadne jest wykorzystywanie funduszy unijnych do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań pośrednio wpływających na zdrowie, a w szczególności mających na celu niwelowanie nierówności w zdrowiu.

Do pobrania:

Rozmowy o zdrowiu - powiat gorzowski -  pobierz plik w formacie PDF

 O poprzednich spotkaniach przeczytasz tutaj.

Galeria zdjęć - tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 10:02
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie