Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Oddziału

Jolanta Rajchert

Piętro XII, p. 1219a
tel.: +48 95 711 54 71

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Renata Tarkowska

Piętro XII, p. 1220
tel.: +48 95 711 53 54

Paulina Golec

Piętro XII, p. 1219
tel.: +48 95 711 54 17

Dominika Kaliniecka - Lemieszewska

Piętro XII, p. 1220
tel.: +48 95 711 53 52

 Bohdan Tołkacz

Piętro XII, p. 1219
tel.: +48 95 711 54 68

 

Zadania:

 1. Przyjmowanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia: planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw.
 3. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
 5. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.  
 6. Ocena zgodności z przepisami prawnymi uchwał wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych dotyczących: planu zagospodarowania województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Badanie zgodności z prawem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia: planu zagospodarowania województwa, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Prowadzenie postępowań nadzorczych w stosunku do uchwał planistycznych, w tym sporządzanie rozstrzygnięć nadzorczych, reprezentowanie Wojewody Lubuskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 9. Sporządzanie wskazań w stosunku do uchwał planistycznych, w przypadku nieistotnego naruszenia prawa.
 10. Przygotowywanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w zakresie uchwał planistycznych).
 11. Sporządzanie, w przypadku niewywiązania się przez gminę z ustawowego obowiązku, zarządzeń zastępczych dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowywanie odpowiedzi na skargi na zarządzenia zastępcze.
 12. Wykonywanie zadań organu I instancji w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych.
 13. Wykonywanie zadań organu I instancji w sprawach wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji uregulowanych przepisami ustaw szczególnych.
 14. Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
 15. Załatwianie spraw opatrzonych klauzulą poufności.
 16. Sprawdzanie terminowości wydawania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 17. Prowadzenie postepowań w sprawie wymierzania kar pieniężnych, w tym postanowienia o wymierzeniu kary, w przypadku wydania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzji z przekroczeniem ustawowego terminu.
 18. Współpraca z gminami przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (organizowanie szkoleń dla gmin, wyrażanie opinii, składanie wniosków, udostępnianie informacji).
 19. Analizowanie, opiniowanie przedsięwzięć  dotyczących realizacji inwestycyjnej polityki Państwa (inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym) i zadań samorządu województwa na obszarze województwa lubuskiego, w świetle dokumentów  krajowych i regionalnych.
 20. Analizowanie i opiniowanie niemieckich zamierzeń i planów przestrzennych oraz realizacyjnych o charakterze transgranicznym.
 21. Udział  w imieniu Wojewody w panelach ekspertów, komisjach regionalnych i polsko-niemieckich grupach roboczych dotyczących polityki inwestycyjnej w województwie lubuskim i na pograniczu polsko-niemieckim w celu wypracowania wspólnych stanowisk: w Komitecie ds. Gospodarki Przestrzennej, Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marcin Kuświk 2016-12-05 08:40
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie