Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Zadania

Do zadań Oddziału Administracji Budowlanej należy:

 1. wydawanie w trybie ustawy Prawo budowlane decyzji w sprawie pozwolenia na budowę obiektów i robót budowlanych:
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych;
  • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
  • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 460, ze zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich,
  • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.),
  • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;
 2. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych – wydawanie w tym zakresie decyzji, zaświadczeń;
 3. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanie w tym zakresie decyzji, zaświadczeń;
 4. wydawanie postanowień wyrażających zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie Prawa budowlanego i ustawy o transporcie kolejowym,
 5. wydawanie decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji administracyjnych i postanowień wydanych przez starostę w trybie ustawy Prawo budowlane;
 6. wydawanie decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych tj.  wznowieniowych, nieważnościowych, zmiany lub uchylenia niewadliwej decyzji, w sprawie pozwolenia na budowę;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego;
 8. wydawanie postanowień nakładających karę pieniężną na starostę za przekroczenie ustawowego terminu wyznaczonego na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
 9. wydawanie postanowień dotyczących wyłączenia organu od załatwienia sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i wyznaczenie innego organu,
 10. wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w trybach określonych w umowach zawartych między Rządem RP i Rządem RFN;
 11. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej;
 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 13. wydawanie decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych tj.  wznowieniowych, nieważnościowych, zmiany lub uchylenia niewadliwej decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
 14. wydawanie postanowień nakładających karę pieniężną na starostę za przekroczenie ustawowego terminu wyznaczonego na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w związku z prowadzeniem kontroli rejestrów wniosków i decyzji;
 15. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy współpracy z właściwym ministrem ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
 16. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 17. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w trybie ustawy o transporcie kolejowym;
 18. wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 19. prowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowań pierwszoinstancyjnych w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 20. przeprowadzanie analizy przedsięwzięć pod kątem ich oddziaływania na obszar Natura 2000;
 21. wydawanie decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji administracyjnych i postanowień wydanych przez starostę w sprawie pozwolenia na użytkowanie;
 22. współpraca z izbami samorządu zawodowego w zakresie kontroli uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
 23. przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Lubuskiego wydane w II instancji;
 24. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej;
 25. wydawanie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Adam Ladowski 2016-04-14 10:24
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie