Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kierownik Oddziału

Stanisław Ganczarski

Piętro XV, p. 1509
tel.: +48 95 711 53 00

Stanowisko ds. budżetu rolnictwa

Sławomir Markow

Piętro XV, p. 1508
tel.: +48 95 711 53 33

Stanowisko ds. pomocy publicznej w rolnictwie

Małgorzata Młynarczyk

Piętro XV, p. 1508a
tel.: +48 95 711 52 47

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji

Andrzej Mierzejewski

Piętro XV, p. 1508
tel.: +48 95 711 55 28

 

Zadania:

 1. Planowanie i realizacja budżetu dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w zakresie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Koordynowanie wydatkowania środków finansowych dotyczących usuwania skutków powodzi w województwie oraz współdziałanie z marszałkiem województwa  w zakresie likwidacji tych skutków.
 3. Planowanie i realizacja budżetu dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w zakresie przekazywania gminom dotacji celowej na fundusz sołecki.
 4. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz współpraca w tym zakresie z samorządem województwa.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem dotacji przekazanej na opracowanie naprawczych programów ochrony powietrza, hałasu dla stref, w których stwierdzono przekroczenie norm emisji
  nadzór nad samorządem województwa w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem wykorzystania dotacji celowych udzielanych na zadania własne samorządowi Województwa Lubuskiego  na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
 8. Zamieszczanie i aktualizowanie informacji publicznych w działach BIP dot. Wydziału.
 9. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; powoływanie, koordynacja i nadzorowanie prac komisji Wojewody szacujących szkody, weryfikacja protokołów.
 10. Prowadzenie spraw związanych z zalesieniem gruntów oraz odnawianiem i przebudową drzewostanów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych.
 11. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego obowiązującego w województwie lub jego części tworzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  lub Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.
 12. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
 13. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 14. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo łowieckie poza zadaniami dotyczącymi Państwowej Straży Łowieckiej.
 15. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej.
 16.  Nadzór nad realizacją inwestycji melioracyjnych i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych pod względem zgodności z planem finansowo-rzeczowym zatwierdzonym przez Wojewodę.
 17. Podział dotacji dla spółek wodnych i nadzór nad prawidłowością wykorzystania przyznanych dotacji celowych.
 18. Współpraca z jednostkami gospodarki wodnej w zakresie planowania i utrzymania wód, gospodarowania wodami oraz w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
 19. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów – zadanie z zakresu administracji rządowej.
 20. Nadzór nad zadaniami związanymi z wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku  do wód publicznych realizowanych przez samorząd województwa.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Sławomir Markow 2018-03-15 15:15
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie