Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.

Celami szczegółowymi LRPO 2007-2013 są:

  • rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności regionu przede wszystkim poprzezinwestycje w projekty infrastrukturalne o dużej wartości dodanej,

  • rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzących do wzrostu zatrudnienia,

  • utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego,

  • stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim poprzez poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi, w tym rozwój obszarów wiejskich,

  • wzrost znaczenia turystyki i kultury, jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny województwa przez rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tego procesu. Zadania ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach regionalnych programów operacyjnych powierzono wojewodom.

Wydatki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 certyfikowane do Komisji Europejskiej w częsci dotyczącej wkładu wspolnotowego (EURO)
Przyznana alokacja Wykorzystanie Procent realizacji Pozostała alokacja
494 355 098 € 459 092 427,22 93 % 35 262 670,78 €

*przeliczono po średnim kursie Euro (NBP) z dnia 01.12.2016r. - 4,4620.

W przypadku Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 zadania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w imieniu Wojewody Lubuskiego wykonuje Wydział Finansów, Budżetu i  Certyfikacji w skład którego wchodzi: Oddział Certyfikacji RPO i Oddział Kontroli.

Rolą Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji jest certyfikowanie środków wydatkowanych w ramach programu operacyjnego, czyli poświadczanie, iż zadeklarowane przez Instytucję Zarządzającą wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Jasiczak 2016-12-09 15:28
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie