Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Złożenie wniosku o wydanie i odbiór

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (zgodę taką może potwierdzić za granicą konsul lub notariusz, który poświadczy wydany dokument klauzulą apostille),
 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a nie pozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niej dokumentu paszportowego

Obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niej dokumentu paszportowego.

Tożsamość i obywatelstwo osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego organ paszportowy ustala na podstawie:

 • ważnego dokumentu paszportowego (w pierwszej kolejności),
 • ważnego dowodu osobistego, w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i na podstawie odrębnych przepisów ma obowiazek posiadania dowodu osobistego,
 • danych zawartych w dostępnych ewidencjach, w przypadku gdy osoba nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego i nie posiada ważnego dokumentu paszportowego.

Sposób potwierdzenia danych organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby.

Od osoby ubiegającej się o wydanie paszportu pobiera się odciski palców za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Po umieszczeniu palca na czytniku skanera odcisków palców zostaje pobrany obraz opuszka palca, który w formie elektronicznej będzie umieszczony w paszporcie.

Zasady pobierania odcisków palców od osoby ubiegającej się o wydanie paszportu:

 • pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni.

WYJĄTKI:

 • gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców - pobiera się odciski kolejno z pary palców środkowych lub serdecznych albo pary kciuków,
 • gdy osoba ubiegająca się o paszport ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców sobie odpowiadających w obu dłoniach - pobiera się odcisk palca wskazującego jednej dłoni,
 • gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca - pobiera się odcisk kolejno z palca środkowego lub serdecznego albo kciuka.

Informację, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie lub o braku możliwości ich pobrania organ paszportowy odnotowuje we wniosku paszportowym.

Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

 • odbiór dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów: OBECNOŚĆ MAŁOLETNIEGO NIE JEST OBOWIĄZKOWA PRZY ODBIORZE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO!
 • odbiór dokumentu paszportowego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje i zwraca wnioskodawcy. Dotyczy to między innymi dokumentów paszportowych , które utraciły ważność po upływie 60 dni (za granicą 4 miesiące) od daty zdarzenia wywołującego zmianę danych posiadacza, zamieszczonych w dokumencie.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego wydanego osobie, której dane były zamieszczone w paszporcie rodzica, dokonuje się wykreślenia tego wpisu, jeżeli paszport, w którym on się znajduje, jest ważny. Osoba odbierająca paszport sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie i w mikroprocesorze paszportu są zgodne ze stanem faktycznym, między innymi dokonuje weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Po umieszczeniu palca na czytniku skanera odcisków palców zostaje pobrany obraz opuszka palca, który jest porównywany z odciskiem palca zapisanym w mikroprocesorze paszportu. Pozytywnie zakończona weryfikacja odcisków palców jednoznacznie potwierdza tożsamość posiadacza paszportu.

Oczywistym jest, iż w sytuacji odbioru paszportu dla małoletniego, który nie musi być obecny przy odbiorze dokumentu, bez udziału dziecka w procedurze odbioru paszportu nie będzie możliwości weryfikacji danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Rodzice lub opiekunowie informowani są o tym fakcie przy składaniu wniosku paszportowego i to do nich należy decyzja, czy dokonają odbioru paszportu w obecności dziecka aby zweryfikować dane w postaci odcisków palców, czy też dokument odbierze jeden z rodziców lub opiekunów i dokona weryfikacji jedynie danych osobowych oraz wizerunku twarzy.

Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Joanna Kubasik 2013-02-04 14:10
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie