Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Opłata za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego

Opłaty za wydanie dokumentów paszportowych stanowią dochód budżetu państwa. Opłatę paszportową wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu.

OPŁATY PASZPORTOWE - wydanie paszportu w kraju

 • 140 zł - za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł - za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50% ulgi):

1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

2) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

3) kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) uczniom od 13 roku życia i studentom.

 

OPŁATY PASZPORTOWE - wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia
                                            (z uwzględnieniem 50% ulgi)

 • 30 zł - za paszport wydany małoletnim:

1) do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;

2) realizującym obowiązek szkolny.

 

OPŁATY PASZPORTOWE - wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym 
                                            ważną Kartę Dużej Rodziny 

 • 15 zł - za paszport wydany dzieciom do 13. roku życia;
 • 35 zł - za paszport wydany dzieciom od 13. do 25. roku życia;
 • 70 zł - za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

         W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY za wydanie paszportu:

 • Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyły 70 lat;

2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających  z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

3) osób wymieniających paszport z powodu jego wady technicznej;

4) żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

            W przypadku prawa do zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.

 

OBNIŻENIE OPŁATY za wydanie paszportu

 • Obniżoną opłatę paszportową za wydanie paszportu pobiera się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu w przypadku:

1) zmiany lub konieczności sprostowania nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu;

2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;

 3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz i stempli poświadczających przekroczenie granicy.

 • Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o okres pozostający do upływu terminu ważności dokumentu.

 

PODWYŻSZENIE OPŁATY za wydanie paszportu:

 • Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jeżeli dotychczas posiadany paszport został utracony lub zniszczony
  z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

 

OPŁATA ZA WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO

 • 30 zł   (w przypadku opłat za wydanie paszportu tymczasowego nie ma ulg, zwolnień, obniżek ani kar).

 

Opłaty można dokonać

 • w kasie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (sala obsługi klientów w Oddziale Paszportów i Migracji w Gorzowie  Wlkp.)
 • pocztą lub przelewem na rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na konto:

Lubuski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Zielona Góra
72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

W tytule opłaty paszportowej należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek o wydanie paszportu.

Od 1 stycznia 2007r. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Minister właściwy ds. wewnętrznych może wydać tej samej osobie drugi paszport w uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes państwa. Okres ważności paszportu wynosi 2 lata, opłata za jego wydanie – 280 zł.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Joanna Kubasik 2017-08-03 12:11
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie