Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

tłumacz języka migowego

Dane kontaktowe

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 56 00 Centrala

tel.: +48 95 728 87 77 Zarządzanie Kryzysowe

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Województwo lubuskie - stan na dzień 26 września 2012 r.

Komu przysługuje dom pomocy społecznej?
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę uprawnioną kieruje się do domu pomocy społecznej zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, a w przypadku gdy czas oczekiwania na umieszczenie wynosi ponad 3 miesiące osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, w którym czas oczekiwania jest krótszy niż 3 miesiące.

OSOBIE, KTÓRA SPEŁNIA USTAWOWE PRZESŁANKI NIE MOŻNA ODMÓWIĆ SKIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ!

Gdzie się zgłosić?
Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
Decyzję w sprawie skierowania wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej, natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej złożony w ośrodku pomocy społecznej  właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna,  a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w §8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 964).

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. SPRAWA MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ, OD KTÓREJ SŁUŻY ODWOŁANIE DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO ZA POŚREDNICTWEM JEDNOSTKI WYDAJĄCEJ WW. DECYZJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA JEJ DORĘCZENIA.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Od 1 stycznia 2004r. obowiązuje w Polsce trójskładowy system odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w następującej kolejności:

 • mieszkaniec – nie więcej niż 70% dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi (oraz inne osoby)- zgodnie z umową zawartą pomiędzy kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, a osobą zobowiązaną do opłat (jeśli spełniają określone kryteria dochodowe) – w formie dobrowolnej umowy stron, jeśli spełnia kryteria wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. ustawie o pomocy społecznej (art. 61 cyt. ustawy);
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i osoby zobowiązane do opłat.

W województwie lubuskim działają 24  domy pomocy społecznej oferujące łącznie 2340 miejsc - wszystkie posiadają zezwolenie Wojewody Lubuskiego tzn. spełniają wymagany standard usług.
Ośrodki podzielone są według sześciu podstawowych typów:

 • PW - dla osób w podeszłym wieku
 • PS - dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • PP - dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • DNI - dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • MNI- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • NF - dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Poniżej, w plikach do pobrania znajduje się kompletna lista instytucji z danymi kontaktowymi oraz wykaz wolnych miejsc w domach pomocy społecznej.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Domy Pomocy Społecznej [ 3 ]
Domy pomocy społecznej-samorządowe Domy pomocy społecznej-samorządowe 2013-03-27 10:46
Małgorzata Rodak
37.48KB Domy pomocy społecznej-samorządowe pobierz
Domy_pomocy_spolecznej_prowadzone_na_zlecenie Domy_pomocy_spolecznej_prowadzone_na_zlecenie 2012-09-14 10:43
Marta Mikołajczyk
27.48KB Domy_pomocy_spolecznej_prowadzone_na_zlecenie pobierz
Liczba wolnych miejsc w Domach Pomocy Społecznej w woj. lubuskim- stan na dzień 31.10.2014 r. Liczba wolnych miejsc w Domach Pomocy Społecznej w woj. lubuskim- stan na dzień 31.10.2014 r. 2014-11-13 08:05
Marta Radwańska
294.09KB Liczba wolnych miejsc w Domach Pomocy Społecznej w woj. lubuskim- stan na dzień 31.10.2014 r. pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Mikołajczyk 2012-09-26 10:30
na górę strony wstecz
 • bFC5jriJEp79aR8xurBncTMEoBrCwy4041NYELDs21yISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

 • PtvH9ZUsRi6kDHk95wtcyrHBicEuZlKFmYgrMvizdNaISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

 • wdp0xiHJBR6tGVnReutvqapRr3Kim5uHLY5CkOxyazCISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

 • Ijb9hlmNaLJ3E_jN-AXvmobaP1u-jNSTowaBxI1rQReISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

 • zbXR3-BDtDgNfIFRgFUbtwC4AENE4zvZxwLXV55RUKmISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

 • aRNGS1NfEVAMAbKQl4Rsog2j8tsJF9ptHTYMRUVnGRCISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

 • VuE8l-FKB5rJjkRpcVIFWLGqJGoY8B7CCdWQszfhBc6ISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

 • VSOwqCI0AgSSplaJor1RfW35eyYGYAGACdeytD-qv4mISgfFAYp1yje66dkuxcl_ApyQjLVqcpYfi4ymhlhfiw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl