Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Kierownik Oddziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Agnieszka Kraska

Piętro X, pokój 1001
tel.: +48 95 711 53 71

 

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Sylwia Czujko-Bury

Piętro X, pokój 1011
tel.: +48 95 711 54 22


Magdalena Dziadas

Piętro X, pokój 1011
tel.: +48 95 711 54 30


Tomasz Kozłowski

Piętro X, pokój 1011
tel.: +48 95 711 52 62


Vacat

Piętro X, pokój 1011
tel.: +48


Elżbieta Szwonka

Piętro X, pokój 1011
tel.: +48 95 711 55 01

 

Stanowisko ds. wspierania rodziny


Monika Mach

Piętro X, pokój 1011
tel.: +48 95 711 56 80

 

 Zadania:

 • kontrola działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 • kontrola realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez:

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 • kontrola zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 • egzekwowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych i informowanie organów prowadzących o wynikach przeprowadzonych kontroli;
 • dokonywanie oględzin obiektów jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na przyjęcie do placówki opiekuńczo – wychowawczej dziecka ponad dopuszczalną liczbę miejsc;
 • wydawanie i cofanie w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na prowadzenie:

a) placówki opiekuńczo - wychowawczej,

b) regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej,

c) interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

 • stosowanie sankcji przewidzianych w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji administracyjnych
  w sprawie wymierzania kar pieniężnych;
 • sporządzanie wytycznych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • wydawanie zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;
 • przyjmowanie klientów, rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • prowadzenie wojewódzkich rejestrów:

a) placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

b) wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na przyjęcie do placówki opiekuńczo – wychowawczej dziecka, ponad dopuszczalną liczbę miejsc;
 • sporządzanie wytycznych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • sporządzanie sprawozdawczości obowiązującej we wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przekazywanie jej właściwemu ministrowi, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 •  współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:

a) rozpoznanie potrzeb (w tym finansowych) samorządów w zakresie realizowanych zadań z obszaru wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

b) przygotowywanie umów z samorządami, którym  przyznano dofinansowanie na realizację zadań obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 • przyjmowanie klientów, rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • inspirowanie działań w zakresie kulturotwórczych zdarzeń regionalnych, w tym współpraca przy ocenie wiodących imprez artystycznych w województwie;
 • przygotowywanie raportów, analiz, prezentacji i informacji dotyczących obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • prowadzenie bazy teleadresowej jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Mach 2018-02-20 10:07
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie