Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli i nadzoru ewidencji gruntów i budynków

Wieloosobowe stanowiska ds. kontroli i nadzoru ewidencji gruntów i budynków

Agnieszka Gargol

Piętro XV, pok. 1512
tel.: +48 95 711 59 42

Waldemar Surma-delegatura Inspekcji w Zielonej Górze

 Piętro II, pok. 209
  tel.: +48 68 452 71 54

 Zadania:

1) koordynowanie i realizacja kontroli prowadzonych przez Inspekcję poprzez:
a) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w ustalaniu kierunków kontroli,
b) opracowywanie okresowych (rocznych) planów kontroli i programów kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych,
c) wskazanie przedsiębiorców i określanie zakresu przedmiotowego kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w dziedzinie geodezji i kartografii,
d) przygotowywanie projektów upoważnień do przeprowadzenia kontroli realizowanych przez Inspekcję oraz prowadzenie ich wykazu,
e) organizowanie kontroli oraz przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, sporządzanie analiz wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków pokontrolnych z kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych, prowadzonych przez Inspekcję,
f) organizowanie kontroli oraz przygotowywanie projektów protokołów kontroli, sporządzanie analiz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, prowadzonych przez Inspekcję;
2) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
a) spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez:
-   geodetów powiatowych,
-   geodetów gminnych,
-   inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
b) prawidłowości prowadzenia:
-   państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
-    ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu (w tym bazy danych EGiB),
-    geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru powiatu (w tym bazy danych GESUT),
-    gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obszaru powiatu,
c) realizacji zadań dotyczących:
-    tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych obiektów topograficznych (BDOT500 oraz BDOT10k),
-    zakładania osnów szczegółowych,
-    tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
-    koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
-    zatwierdzania projektów osnów szczegółowych,
-    tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
-    tworzenia, prowadzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci  map ewidencyjnych, map zasadniczych oraz map topograficznych (w odpowiednich skalach),
-    wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
-    współdziałania z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w części dotyczącej obszaru województwa,
d) przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,
e) wykonywania obowiązku sporządzania kopii baz danych zasobu oraz przekazywania do Wojewódzkiego Inspektora kopii zabezpieczających baz danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
f)  naliczania opłat za udostępnianie materiałów i zbiorów danych zasobu,
g) naliczania opłat za czynności:
-    umożliwienia korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS,
-    uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
-    wysłania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod wskazany adres,
-    udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
-    uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
-    sporządzania i wydawania wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
3) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zakresie:
a)  zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
b)  wypełniania obowiązku:
-    zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
-    przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
c) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
4) kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii w urzędach  realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
a) prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii,
b) zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów w tym numeracji porządkowej nieruchomości;
5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;
6) załatwianie skarg, wniosków i zażaleń w zakresie geodezji i kartografii, w szczególności dotyczących ewidencji gruntów i budynków;
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, wydanych przez starostę w celu uzyskania danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, gdy uzyskanie ww. danych nie jest możliwe w inny sposób, nakładających na właściwe podmioty obowiązek:
a) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych i jest skutkiem robót budowlanych,
b) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej,
c) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali;
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych starosty o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym z modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
9) sprawdzanie legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2013r. poz. 885 ze zm.);
10) prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych związanych ze współdziałaniem z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
11) opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w zakresie przeprowadzonych kontroli;
12) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie wykazu wydanych zarządzeń;
13) wykonywanie innych zadań służbowych,merytorycznych lub wynikających z organizacji stanowiska pracy,zleconych przez przełożonych;
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Flugel-Dojnikowska 2018-03-08 15:00
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie