Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Kadr i Szkolenia

Kierownik Oddziału

Agnieszka Mróz

Piętro VIII, p. 824
tel.: +48 95 711 53 11

Wieloosobowe stanowisko ds. kadrowych

Grażyna Dzikowicka

Piętro VIII, p. 826
tel.: +48 95 711 59 62

Stanowisko ds. kadrowych i organizacji naborów w służbie cywilnej

Daniela Milczarczyk

Piętro VIII, p. 827
tel.: +48 95 711 52 63

Stanowisko ds. analiz funduszu wynagrodzeń i budżetu zadaniowego

Grażyna Kaczmarek

Piętro VIII, p. 828
tel.: +48 95 711 54 00

Stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń

Janina Gmiąt

Piętro VIII, p. 827a
tel.: +48 95 711 52 91

Stanowisko ds. szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zatrudniania bezrobotnych

Małgorzata Uller

Piętro VIII, p. 825
tel.: +48 95 711 52 29

Stanowisko ds. socjalnych

Krystyna Wojciechowska

Piętro VIII, p. 829
tel.: +48 95 711 52 12


Zadania:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o służbie cywilnej, w tym przygotowywanie stosownych projektów dla Dyrektora Generalnego Urzędu oraz wykonywanie czynności dotyczących:
  • przygotowywania umów o pracę,
  • przygotowywania pism dotyczących nagród, dodatków zadaniowych, nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat,
  • potwierdzania spełniania przez pracownika służby cywilnej, ubiegającego się o mianowanie, warunków koniecznych do ubiegania się o mianowanie,
  • przygotowywania przyznania urzędnikowi służby cywilnej stopnia służbowego,
  • przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na inne stanowisko w Urzędzie,
  • przygotowywania decyzji związanych z przeniesieniem urzędnika służby cywilnej w stan nieczynny, udzieleniem urzędnikowi służby cywilnej urlopu bezpłatnego oraz zawieszeniem członka korpusu służby cywilnej w pełnieniu obowiązków na czas postępowania dyscyplinarnego lub karnego,
  • rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub dodatkowe zajęcie zarobkowe w przypadku urzędników służby cywilnej i osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • koordynowania procesu okresowych ocen pracowników służby cywilnej oraz pierwszej oceny w służbie cywilnej,
  • świadczeń emerytalnych i rentowych przysługujących pracownikom Urzędu,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej;
 2. upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej;
 3. prowadzenie kontroli w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników Urzędu i jednostek administracji zespolonej w kontekście kompleksowości i poprawności dokumentacji wymaganej przepisami kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej;
 4. organizowanie naboru pracowników, w tym sprawdzanie złożonych ofert pod względem formalnym, udział w komisji wstępnie oceniającej kandydatów, informowanie o wynikach naboru;
 5. sporządzenie wniosków dla Szefa Służby Cywilnej o wydanie zgody na upowszechnienie informacji o wolnych stanowiskach pracy dla obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. prowadzenie kontroli w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników jednostek administracji zespolonej w kontekście kompleksowości i poprawności dokumentacji wymaganej przepisami kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej;
 7. reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i prowadzenie rejestru osób wyreklamowanych;
 8. planowanie i organizowanie szkoleń powszechnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu;
 9. ustalanie szkoleń w ramach ścieżki indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędników służby cywilnej;
 10. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem oraz samokształceniem pracowników Urzędu;
 11. prowadzenie spraw dotyczących służby przygotowawczej, wynikających z ustawy o służbie cywilnej;
 12. opracowywanie propozycji dotyczących projektu budżetu w zakresie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w układzie tradycyjnym;
 13. gospodarowanie funduszem wynagrodzeń:
  a) sporządzanie sprawozdań GUS oraz sprawozdań finansowych z zakresu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
  b) sporządzanie okresowych analiz wykorzystania etatów i funduszu wynagrodzeń,
  c) przygotowywanie wystąpień do kierowników jednostek centralnych dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe;
 14. opracowywanie materiałów i przygotowywanie analiz niezbędnych przy procesie planistycznym do projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym;
 15. monitorowanie, aktualizowanie planów wynagrodzeń Urzędu w układzie zadaniowym ;
 16. sporządzanie analiz w zakresie:
  a) ewidencji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych,
  b) miesięcznych bilansów zatrudnienia i ruchu kadrowego w Urzędzie,
  c) wykorzystania etatów i funduszu wynagrodzeń w układzie zadaniowym;
 17. opracowywanie i realizowanie planów finansowych działalności socjalnej dla pracowników Urzędu i jednostek obsługiwanych;
 18. organizowanie wczasów we własnym ośrodku wypoczynkowym oraz rozprowadzanie skierowań dla uprawnionych pracowników;
 19. przygotowywanie niezbędnych dokumentów odnośnie zapomóg udzielanych pracownikom.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Michał Szerwiński 2016-06-13 14:31
na górę strony wstecz

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie